Wprowadzenia ograniczeń pojazdów w ruchu o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 16 t na terenie miasta Lublin (aktualizacja 31.01.2017)

Wprowadzenia ograniczeń pojazdów w ruchu o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 16 t na terenie miasta Lublin

p_title

Zarządzenie nr 85/12/2016 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie wprowadzenia ograniczeń w ruchu pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 16 ton na terenie miasta Lublin, zmienione zarządzeniem nr 80/1/2017 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 31 stycznia 2017 r.

Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie uprzejmie informuje, że decyzją Prezydenta Miasta Lublin na terenie Lublina wprowadzony został zakaz poruszania się pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 16 ton. Ograniczenia w ruchu zrealizowane są przy wykorzystaniu znaków drogowych przewidzianych przepisami prawa, na podstawie projektu organizacji ruchu.

Zatwierdzony projekt organizacji ruchu, a tym samym wprowadzone ograniczenia, przewidują możliwość dopuszczenia do ruchu pojazdów o dopuszczalnej masie całkowej powyżej 16 ton realizujących zlecenia docelowe na terenie miasta Lublin, w szczególności:

 • pojazdów realizujących zlecenia dla podmiotów zlokalizowanych na terenie miasta Lublin,

 • pojazdów dojeżdżających do punktów obsługi technicznej i eksploatacyjnej oraz do Urzędu Celnego;

 • pojazdów podmiotów posiadających siedzibę lub miejsce parkingowe na terenie miasta Lublin,

na podstawie dokumentów potwierdzających konieczność wjazdu i poruszania się na terenie Lublina lub zezwolenia C1 wydawanego przez Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie zgodnie z Regulaminem wydawania zezwoleń na wjazd w strefę ograniczeń w ruchu pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 16 ton na terenie miasta Lublin.

Ograniczenia w ruchu pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej16 ton nie dotyczą:

 • specjalistycznych pojazdów do wywozu nieczystości płynnych i stałych, odpadów produkcyjnych,

 • oznakowanych pojazdów służb miejskich,

 • pojazdów służb zapewniających bezpieczeństwo państwa oraz zapewniających obsługę administracji publicznej,

 • pojazdów służących usuwaniu skutków awarii lub wypadków,

 • pojazdów nauki jazdy i pojazdów, na których prowadzone są egzaminy państwowe,

 • pojazdów wykonujących przejazdy mające na celu zapewnienie ciągłości procesów technologicznych przy realizacji inwestycji miejskich,

 • pojazdów Policji, Wojska, Sił Zbrojnych RP oraz Sił Sojuszniczych, Straży Pożarnej, Pogotowia Gazowego, Pogotowia Drogowego, Pogotowia Wodno-Kanalizacyjnego, Pogotowia Ciepłowniczego, Pogotowia Energetycznego,

 • pojazdów innych podmiotów prowadzących działania w trybie niezwłocznym, instytucji zajmujących się ratowaniem życia i zdrowia ludzkiego, a w szczególności jednostek ratowniczych, szpitali, przychodni i schronisk, (m.in. Pogotowie Ratunkowe).

Z inicjatywą zmian organizacji ruchu wystąpili Radni Miasta Lublin, stanowisko Rady Miasta Lublin zostało podjęte na XXI sesji Rady Miasta Lublin w dniu 20.10.2016 r.

Zarządzenie o który mowa wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą obowiązującą od dnia 01 lutego 2017 r.

W przypadku ubiegania się o wydanie identyfikatora C1, stosowny wniosek wraz z załącznikami należy złożyć

 • bezpośrednio w siedzibie Zarządu Dróg i Mostów w Lublinie,

 • za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres Zarządu Dróg i Mostów w Lublinie,

 • za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres drogi@zdm.lublin.eu,

 • za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej /zdmLublin/SkrytkaESP.

Opłata skarbowa od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury.
Zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2012 r. poz. 1282, z późn. zm.), zwanej dalej „u.o.s.”, opłacie tej podlega złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii – w sprawie z zakresu administracji publicznej lub w postępowaniu sądowym.
Stawka opłaty skarbowej należnej od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa została określona w Części IV załącznika do u.o.s. i wynosi 17 zł od każdego stosunku pełnomocnictwa (prokury).

Opłaty należy wnosić na Rachunek Bankowy
95 1240 2092 9329 9200 0620 0000
Urząd Miasta Lublin
Wydział Podatków

Dokumenty do pobrania :

Regulamin (tekst ujednolicony).pdf

Wniosek.pdf

Oświadczenie.pdf

Zarządzenie Prezydenta nr 80/1/2017.pdf

 

 

 

 

 

p_title