Wprowadzenia ograniczeń pojazdów w ruchu o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 16 t na terenie miasta Lublin

Wprowadzenia ograniczeń pojazdów w ruchu o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 16 t na terenie miasta Lublin

p_title

Zarządzenie Prezydenta Miasta Lublin 85/12/2016 w sprawie wprowadzenia ograniczeń w ruchu pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 16 ton na terenie miasta Lublin.
Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie uprzejmie informuje, że decyzją Prezydenta Miasta Lublin na terenie Lublina wprowadzony został zakaz poruszania się pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 16 ton. Ograniczenia w ruchu zrealizowane zostaną przy wykorzystaniu znaków drogowych przewidzianych przepisami prawa, na podstawie projektu organizacji ruchu.
Zatwierdzony projekt organizacji ruchu, a tym samym wprowadzone ograniczenia, przewidywać będą możliwość dopuszczenia do ruchu, pojazdów o dopuszczalnej masie całkowej powyżej 16 ton na podstawie identyfikatora C1 wydawanego przez Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie.
Z inicjatywą zmian organizacji ruchu wystąpili Radni Miasta Lublin, stanowisko zostało podjęte na XXI sesji Rady Miasta Lublin w dniu 20.10.2016 r.

Od dnia 1.01.2017 roku zacznie obowiązywać zmieniona organizacja ruchu na ulicach miasta Lublin, wprowadzająca ograniczenia w ruchu dla pojazdów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 16 ton.
Regulamin wydawania i użytkowania zezwoleń określa warunki po spełnieniu których wnioskodawca uzyska przedmiotowe zezwolenie. Zezwolenie wydawane jest w postaci Identyfikatora do umieszczenia za szybą po lewej jego stronie wewnątrz pojazdu. Wydanie zezwolenia jest bezpłatne.
Identyfikatory wydawane będą na konkretne pojazdy, a w przypadkach gdyby obsługa podmiotu odbywa się przy wykorzystaniu różnych pojazdów na okaziciela. W przypadku wydawania identyfikatorów na okaziciela, podmiot występujący zobowiązany będzie do dysponowania identyfikatorami w ramach przyznanej puli.

Wypełnione dokumenty można składać :
bezpośrednio w siedzibie Zarządu Dróg i Mostów w Lublinie:
za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres Zarządu Dróg i Mostów w Lublinie;
za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres drogi@zdm.lublin.eu
za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej /zdmLublin/SkrytkaESP.

Opłata skarbowa od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury.
Zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2012 r. poz. 1282, z późn. zm.), zwanej dalej „u.o.s.”, opłacie tej podlega złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii – w sprawie z zakresu administracji publicznej lub w postępowaniu sądowym.
Stawka opłaty skarbowej należnej od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa została określona w Części IV załącznika do u.o.s. i wynosi 17 zł od każdego stosunku pełnomocnictwa (prokury).

Opłaty należy wnosić na Rachunek Bankowy
95 1240 2092 9329 9200 0620 0000
Urząd Miasta Lublin
Wydział Podatków

Dokumenty do pobrania :

p_title