Platforma ePUAP

epuap

Na platformie ePUAP uruchomiona została Elektroniczna Skrzynka Podawcza Zarządu Dróg i Mostów w Lublinie. W celu skorzystania ze skrzynki podawczej należy najpierw założyć konto na platformie ePUAP, a następnie po zalogowaniu się do Elektronicznej Skrzynki Podawczej na ePUAP, można wysyłać dokumenty podpisane bezpiecznym podpisem kwalifikowanym  bądż profilem zaufanym ePUAP na adres wewnętrzy skrzynki Zarządu Dróg i Mostów w Lublinie:

/zdmLublin/SkrytkaESP

W celu skorzytania z ePUAP niezbędne jest spełnienie dwóch warunków:

*założenie indywidualnego (darmowego) konta użytkownika na platformie ePUAP …
*posiadanie profilu zaufanego ePUAP – użytkownik posiadający Profil Zaufany ma możliwość podpisywania pism kierowanych drogą elektroniczną do urzędów administracji publicznej. W tym zakresie podpis elektroniczny potwierdzony danymi Profilu Zaufanego jest bezpłatną alternatywą dla bezpiecznego podpisu elektronicznego weryfikowanego ważnym kwalifikowanym certyfikatem.

Zgodnie z ustawą z dnia 12 lutego 2010 roku o zmianie ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne oraz niektórych innych ustaw (dziennik ustaw z 16 marca 2010 nr 40 poz. 230) z dniem 17 czerwca 2010 wszystkie podmioty świadczące usługi publiczne są ustawowo zobowiązane do umożliwienia interesantom wnoszenia ich wniosków w formie dokumentów elektronicznych poprzez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą podmiotu realizującego zadanie publiczne, założonej i wyposażonej w zestandaryzowane formularze elektroniczne na ePUAP.