Dyrektor

Dyrektor

p_title

Sławomir Podsiadły

Dyrektor Zarządu Dróg i Mostów w Lublinie

tel: ( 81 ) 466 57 00

fax: ( 81 ) 466 57 01

email: drogi@zdm.lublin.eu

1. Zapewnia prawidłowe funkcjonowanie Zarządu Dróg i Mostów w Lublinie i reprezentuje go na zewnątrz.

2. Wykonuje zadania w granicach posiadanych pełnomocnictw i upoważnień udzielonych przez Prezydenta w drodze odrębnych zarządzeń:

składa w imieniu ZDiM oświadczenia woli w zakresie praw i zobowiązań majątkowych do wysokości kwot określonych w rocznym planie finansowym.

nadaje Regulamin Organizacyjny Zarządu Dróg i Mostów w Lublinie

przyporządkowanie komórek organizacyjnych Zastępcom Dyrektora;

ustala Regulamin pracy ZDiM, określającego organizację i porządek procesu pracy oraz związane z tym prawa i obowiązki pracodawcy i pracowników w drodze zarządzenia wewnętrznego;

ustala zasady zatrudniania i wynagradzania pracowników w drodze zarządzenia wewnętrznego;

realizuje i nadzoruje zadania w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony osób i mienia, bezpieczeństwa przeciwpożarowego, udzielania informacji publicznej, ochrony danych osobowych, informacji niejawnych i tajemnic ustawowo chronionych oraz zadań z zakresu obronności;

nadzoruje organizację i prawidłowość realizacji procesu kontroli, audytu, rozpatrywania skarg i wniosków;

nadzoruje procedury zamówień publicznych;

nadzoruje przygotowywania strategii i planów inwestycji drogowych, strategii i planów rozwoju sieci drogowej oraz bieżącym informowaniem o tych planach organów właściwych do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego;

nadzoruje opracowywanie strategii i programów działania ZDiM w zakresie wykonywania funkcji zarządcy dróg;

wydaje akty wewnętrzne;

nadzoruje gospodarkę finansową

3. Dyrektor Zarządu Dróg i Mostów w Lublinie sprawuje bezpośredni nadzór nad działalnością:

Zastępcy Dyrektora ds. Finansowych – Głównego Księgowego;

Zastępcy Dyrektora ds. Przygotowania Inwestycji;

Zastępcy Dyrektora ds. Realizacji Inwestycji;

Zastępcy Dyrektora ds. Zarządzania i Utrzymania;

Wydziału Kadr;

Wydziału Administracji;

samodzielnego  stanowiska pracy bhp i ppoż;

samodzielnego stanowiska pracy rzecznik prasowy;

samodzielnego stanowiska pracy ds. audytu;

samodzielnego stanowiska pracy ds. archiwum;

Wydziału Zamówień Publicznych.

p_title