Wydział Zarządzania Ruchem

Wydział Zarządzania Ruchem

p_title

 

– wieloosobowe stanowisko pracy ds. organizacji ruchu –

Realizuje w szczególności zadania z zakresu:

wydawania   warunków   do   opracowania   projektów     organizacji   ruchu oraz rozpatrywanie wniosków dotyczących zmian organizacji ruchu;

opiniowania i przygotowywanie do zatwierdzania projektów organizacji ruchu;

opracowywania   projektów   i   rozwiązań   usprawniających   organizację   ruchu na potrzeby doraźnych zmian;

przekazywanie zatwierdzonej organizacji ruchu do realizacji;

określania terminów ważności oraz prowadzenia ewidencji zatwierdzonych projektów organizacji ruchu;

uzgadniania   tras   przejazdu   i   wydawania   zezwoleń   na   przejazdy   pojazdów ponadnormatywnych;

wydawania decyzji w sprawie wykorzystania dróg w sposób szczególny – w związku z organizacją zawodów sportowych,   rajdów,  wyścigów,  zgromadzeń  i   innych  imprez powodujących utrudnienia w ruchu.

 

– wieloosobowe stanowisko pracy ds. kontroli i analiz –

Realizuje w szczególności zadania z zakresu:

organizowania i prowadzenia pomiarów i badań ruchu oraz opracowywania prognoz ruchu;

prowadzenia   kontroli   prawidłowości   zastosowania   i   funkcjonowania   istniejącej  organizacji ruchu oraz jej zgodności z zatwierdzoną organizacją ruchu;

nadzoru nad organizacją ruchu;

opracowywania   projektów   i   rozwiązań   usprawniających   organizację   ruchu na potrzeby doraźnych zmian;

rozpatrywania  wniosków  oraz   określania  warunków wjazdu  w  strefy  wyłączone z ruchu kołowego;

wydawania  identyfikatorów uprawniających do wjazdu w strefy wyłączone z ruchu kołowego oraz prowadzenia ich ewidencji;

współpracy   w   zakresie   poprawy   bezpieczeństwa   ruchu   drogowego   z   innymi jednostkami, w szczególności z Policją, ZTM, Strażą Miejską, PKP.

 

– wieloosobowe stanowisko pracy ds. audytu i bezpieczeństwa –

Realizuje w szczególności zadania z zakresu:

gromadzenia   danych   o   wypadkach   i   kolizjach   oraz   opracowywania   analiz bezpieczeństwa ruchu;

przeprowadzania audytów bezpieczeństwa projektów organizacji ruchu;

przygotowywania analiz i sprawozdań z przeprowadzanych zadań audytowych;

monitorowania realizacji zaleceń oraz przeprowadzania czynności sprawdzających;

wykonywania czynności doradczych, w tym składania wniosków, mających na celu poprawę bezpieczeństwa ruchu;

opracowywania   projektów  i   rozwiązań   usprawniających     bezpieczeństwo   ruchu drogowego na potrzeby doraźnych zmian;

współpracy   w   zakresie   poprawy   bezpieczeństwa   ruchu   drogowego   z   innymi jednostkami,   w   szczególności   z   Policją   i     Strażą   Miejską,     oraz   propagowanie problematyki bezpieczeństwa ruchu drogowego w Mieście Lublin”;

 

– jednoosobowe stanowisko pracy ds. kierowania Centrum Zarządzania Ruchem –

Realizuje w szczególności zadania z zakresu:

koordynacji współpracy pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą Projektu System Zarządzania Ruchem, a w szczególności zarządzania i podejmowania przedsięwzięć niezbędnych dla sprawnego zrealizowania Systemu Zarządzania Ruchem;

analizy i opracowywania danych związanych z zarządzaniem ruchem w Mieście Lublin;

kierowania projektem System Zarządzania Ruchem z ramienia Zamawiającego;

nadzoru nad wykonaniem Systemu Zarządzania Ruchem w formie nadzoru merytorycznego i technicznego zgodnie z umową i harmonogramem realizacji SZR.”

p_title