Informacje

Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie

p_title

 

Jest gminną jednostką budżetową utworzoną na podstawie Uchwały nr 80/VIII/2011 Rady Miasta Lublin z dnia 31 marca 2011r. w sprawie utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą Zarząd Dróg i Mostów w Lubinie.

Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie działa w oparciu o Statut nadany uchwałą nr 80/VIII/2011 Rady Miasta Lublin
z dnia 31 marca 2011r. w sprawie utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie, uchwały nr 925/XXXV/2013 Rady Miasta Lublin z dnia 18 listopada 2013r. w sprawie zmiany statutu jednostki budżetowej pod nazwą Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie, stanowiącego załącznik do uchwały nr 80/VIII/2011 Rady Miasta Lublin z dnia 31 marca 2011r. sprawie utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie, uchwały nr 51/II/2018 Rady Miasta Lublin z dnia 20 grudnia 2018r. zmieniająca uchwałę nr 80/VIII/2011 Rady Miasta Lublin z dnia 31 marca 2011r w sprawie utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie, Zarządzenie nr 7/7/2015 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 1 lipca 2015 w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Zarządu Dróg i Mostów w Lublinie, Zarządzenie nr 141/7/2018 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 23 lipca 2018r. zmieniające zarządzenie nr 7/7/2015 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 1 lipca 2015r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Zarządu Dróg i Mostów w Lublinie, Zarządzenie nr 65/3/2019 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 15 marca 2019r. zmieniające zarządzenie nr 7/7/2015 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 1 lipca 2015r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Zarządu Dróg i Mostów w Lublinie, Zarządzenie nr 17/12/2019 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 6 grudnia 2019r. zmieniające zarządzenie nr 7/7/2015 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 1 lipca 2015r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Zarządu Dróg i Mostów w Lublinie, Zarządzenie nr 71/8/2020 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 31 sierpnia 2020r. zmieniające zarządzenie nr 7/7/2015 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 1 lipca 2015r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Zarządu Dróg i Mostów w Lublinie, Zarządzenie nr 71/12/2020 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 23 grudnia 2020r. zmieniające zarządzenie nr 7/7/2015 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 1 lipca 2015r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Zarządu Dróg i Mostów w Lublinie.

shemorg

Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie działa również na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, aktów prawnych, a w szczególności:
– ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych ( Dz.U. Nr 157, poz.115 z późn. zm);
– ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych ( Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.);
– ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. Z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.);
– ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym ( Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 192 z późn. zm.);
– ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym ( Dz.U. z 2005r. Nr 108, poz.908 z późn. zm.);
– ustawy z 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz.U. z 2010r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.);
– ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( Dz.U. z 2005r. Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.);
– ustawy z dnia 16 grudnia 2005r. o finansowaniu infrastruktury transportu lądowego ( Dz.U z 2005 Nr 267, poz. 2251 z późn. zm.);
– ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych ( Dz.U. z 2008r. Nr 193, poz. 1194 z późn. zm.);

 

Cel, zakres i zasady funkcjonowania

 

p_title