ssp dzielnic

Realizacje Inwestycji Przy Udziale Rad Dzielnic

p_title

 

– samodzielne stanowisko pracy ds. realizacji inwestycji przy udziale Rad Dzielnic –

Realizuje w szczególności zadania z zakresu:

prowadzenia spraw i współpracy z radami dzielnic w zakresie zadań związanych z realizacją inwestycji drogowych wnioskowanych przez rady dzielnic, m in. zadań zgłaszanych i realizowanych ze środków rezerwy celowej;

dokonywania oceny pod względem merytorycznym i finansowym wniosków zgłaszanych w ramach rezerwy celowej przez rady dzielnic;

przygotowania materiałów oraz udziału w opracowaniu danych do projektu budżetu i planu dochodów i wydatków w zakresie prowadzonych spraw;

nadzoru nad wydatkowaniem środków finansowych, w tym stałej analizy kosztów i wydatków finansowych dotyczących realizowanych inwestycji;

prowadzenia rejestru realizowanych inwestycji;

przygotowania spraw formalno-prawnych dotyczących realizowanych zadań, w tym m in. przygotowania wniosków o pozwolenie na budowę lub zezwolenia na realizację inwestycji drogowej;

współpracy z Wydziałem Zamówień Publicznych w sprawach o udzielenie zamówienia publicznego;

nadzorowania realizacji prowadzonych inwestycji;

reprezentowania inwestora na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji w szczególności z dokumentacją techniczną, pozwoleniem na budowę, prawem budowlanym oraz zasadami wiedzy technicznej;

udziału w odbiorach końcowych realizowanych zadań;

przyjmowania protokołów odbioru końcowego oraz sprawdzania ich pod względem zgodności z dokumentami dotyczącymi rozliczenia za wykonane roboty;

prowadzenia spraw dotyczących merytorycznego sprawdzenia faktur za wykonane zadania i rozliczania zadań;

przygotowywania analiz, sprawozdań finansowych z realizacji zadań;

udziału w przeglądach gwarancyjnych i pogwarancyjnych nadzorowanych robót.

p_title