ssp główny inżynier

Główny Inżynier

p_title

– samodzielne stanowisko pracy głóny Inżynier –

Realizuje wszczególności zadania z zakresu:

koordynacji procesów realizacji projektów inwestycyjnych, w tym budów/przebudów realizowanych w trybie art. 16 ustawy o drogach publicznych pomiędzy ZDiM a kontrahentami ZDiM i osobami trzecimi;

dokonywania oceny zaawansowania wykonania robót zleconych przez ZDiM oraz wykonywanych przez inwestora inwestycji niedrogowej w trybie art. 16 ustawy o drogach publicznych;

koordynacji prac związanych z odbiorem technicznym inwestycji prowadzonych przez ZDiM oraz wykonywanych przez inwestora inwestycji niedrogowej w trybie art. 16 ustawy o drogach publicznych;

prowadzenia spraw związanych z gospodarowaniem nieruchomościami gminy przejętymi na własność na podstawie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej w oczekiwaniu na realizację inwestycji, w szczególności:

  • ubezpieczania nieruchomości i współpracy z ubezpieczycielem w zakresie likwidacji szkód,
  • udziału w pracach związanych z wyceną nieruchomości przez biegłego,
  • uczestnictwa w protokolarnym przejmowaniu nieruchomości,
  • współpracy z Urzędem Miasta Lublin w zakresie zabezpieczenia mieszkań dla osób opuszczających lokale,
  • współpracy z dotychczasowymi właścicielami nieruchomości w zakresie wypłaty odszkodowań,
  • zlecania prac utrzymaniowych przejętych nieruchomości,
  • zabezpieczania opuszczonych nieruchomości,
  • w przypadku konieczności, zlecania usunięcia obiektów budowlanych wraz z utylizacją materiałów rozbiórkowych;

współpracy z Zastępcą Dyrektora ds. Finansowych – Głównym Księgowym w zakresie kontroli realizacji inwestycji prowadzonych przez ZDiM pod kątem prawidłowości rozliczeń;

przedstawiania do Wydziału Budżetu i Księgowości dokumentów do realizacji wypłaty odszkodowania za szkody powstałe w wyniku ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości na podstawie decyzji administracyjnych wydanych w związku z decyzjami o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej na podstawie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych.

 
p_title