cel zakres

Cel, zakres i zasady funkcjonowania

p_title

 

Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie, został utworzony w celu realizacji zadań, których zakres i przedmiot określony został  w statucie jednostki budżetowej, a w szczególności:

 

W zakresie dróg publicznych:

opracowywanie projektów planów rozwoju sieci drogowej oraz bieżące informowanie o tych planach organów właściwych do sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego;

opracowywanie projektów planów finansowania budowy, przebudowy, remontu, utrzymania i ochrony dróg oraz drogowych obiektów inżynierskich;

pełnienie funkcji inwestora w zakresie budowy, przebudowy i remontów ulic;

utrzymanie nawierzchni drogi, chodników, ścieżek rowerowych, drogowych obiektów inżynierskich, urządzeń zabezpieczających ruch i innych urządzeń związanych z drogą;

przygotowanie infrastruktury drogowej dla potrzeb obronnych oraz wykonywanie innych zadań na rzecz obronności kraju;

koordynacja robót w pasie drogowym;

wydawanie zezwoleń na zajęcie pasa drogowego i zjazdy z dróg oraz pobieranie opłat i kar pieniężnych;

prowadzenie ewidencji dróg, drogowych obiektów mostowych, tuneli i przepustów oraz udostępnianie ich na żądanie uprawnionym organom;

sporządzanie informacji o drogach publicznych oraz przekazywanie ich Generalnemu Dyrektorowi Dróg Krajowych i Autostrad;

przeprowadzanie okresowych kontroli stanu dróg i drogowych obiektów inżynierskich, ze szczególnym uwzględnieniem ich wpływu na stan bezpieczeństwa ruchu drogowego;

wykonywanie robot interwencyjnych, robót utrzymaniowych i zabezpieczających;

przeciwdziałanie niszczeniu dróg przez ich użytkowników;

przeciwdziałanie niekorzystnym przeobrażeniom środowiska mogącym powstać lub powstającym w następstwie budowy lub utrzymania dróg;

wprowadzanie ograniczeń lub zamykanie dróg i drogowych obiektów inżynierskich dla ruchu oraz wyznaczanie objazdów drogami różnej kategorii, gdy występuje bezpośrednie zagrożenie bezpieczeństwa osób lub mienia;

gospodarowanie nieruchomościami zajętymi pod pasy drogowe dróg publicznych w ramach posiadanego prawa do tych nieruchomości;

gospodarowanie nieruchomościami, innymi niż wymienione w punkcie 18, na potrzeby zarządzania drogami w ramach posiadanego prawa;

zarządzanie i utrzymywanie kanałów technologicznych i pobieranie opłat za ich udostępnianie;

budowa, przebudowa, remont i utrzymanie parkingów dla postoju pojazdów wykonujących przewozy drogowe, wynikającego z konieczności przestrzegania przepisów o czasie prowadzenia pojazdów oraz przepisów o ograniczeniach i zakazach ruchu;

budowa, przebudowa, remont i utrzymanie miejsc wykonywania kontroli ruchu i transportu  drogowego, przeznaczonych w szczególności do ważenia pojazdów;

pobieranie opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania oraz pobierania opłaty dodatkowej;

utrzymanie, remonty, przebudowa i budowa oświetlenia ulic oraz terenów publicznych;

wydawanie decyzji, zezwoleń, postanowień, zgód w oparciu o przepisy ustawy drogach publicznych oraz inne przepisy prawa;

opiniowanie lub uzgadnianie zamierzeń inwestorów na obiektach objętych przedmiotem działania w zakresie wskazanym w przepisach prawa;

zawieranie umów z inwestorami inwestycji niedrogowych w oparciu o artykuł 16 ustawy o drogach publicznych.

 

W zakresie dróg wewnętrznych:

opracowywanie projektów planów finansowania budowy, przebudowy, remontu, utrzymania i ochrony dróg oraz drogowych obiektów inżynierskich;

pełnienie funkcji inwestora w zakresie budowy, przebudowy i remontów ulic;

utrzymanie nawierzchni drogi, chodników, ścieżek rowerowych, drogowych obiektów inżynierskich, urządzeń zabezpieczających ruch i innych urządzeń związanych z drogą;

wykonywanie robot interwencyjnych, robót utrzymaniowych i zabezpieczających;

przeciwdziałanie niszczeniu dróg przez ich użytkowników;

przeciwdziałanie niekorzystnym przeobrażeniom środowiska mogącym powstać lub powstającym w następstwie budowy lub utrzymania dróg;

wprowadzanie ograniczeń lub zamykanie dróg i drogowych obiektów inżynierskich dla ruchu oraz wyznaczanie objazdów drogami różnej kategorii gdy występuje bezpośrednie zagrożenie bezpieczeństwa osób lub mienia;

przeprowadzanie okresowych kontroli stanu dróg;

utrzymanie, remonty, przebudowa i budowa oświetlenia ulic;

wydawanie zezwoleń na zajęcie pasa drogowego;

wydawanie decyzji, zezwoleń, postanowień, zgód w oparciu o przepisy ustawy o drogach publicznych oraz inne przepisy prawa;

opiniowanie lub uzgadnianie zamierzeń inwestorów na obiektach objętych przedmiotem działania w zakresie wskazanym w przepisach prawa.

 

p_title