ssp bhp

– samodzielne stanowisko pracy ds. bhp i ppoż –

p_title

Realizuje w szczególności zadania z zakresu:

bezpieczeństwa i higieny pracy, w tym:

 • prowadzenia spraw związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej w ZDiM,
 • sporządzania i przedstawiania pracodawcy okresowych analiz stanu bhp,
 • zgłaszania wniosków dotyczących poprawy stanu bhp,
 • stwierdzania zagrożeń zawodowych,
 • prowadzenia dokumentacji dotyczącej ustalenia okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy,
 • prowadzenia rejestrów, kompletowania i przechowywania dokumentów dotyczących wypadków przy pracy,
 • organizowania szkoleń pracowników z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy,
 • prowadzenia szkoleń wstępnych z zakresu bhp oraz organizowania szkoleń okresowych z zakresu bhp,
 • opracowywania i opiniowania szczegółowych instrukcji dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy na poszczególnych stanowiskach pracy,
 • udziału w prowadzeniu spraw związanych z przyznawaniem pracownikom posiłków profilaktycznych oraz zaopatrzeniem w odzież ochronną i środki ochrony osobistej,
 • opracowywania ocen ryzyka zawodowego,
 • bieżącego informowania Dyrektora o stwierdzonych zagrożeniach w zakresie bhp oraz wnioskowania w celu ich usunięcia,
 • opracowywania i wdrażania procedur w celu zapewnienia przestrzegania przepisów oraz zasad bhp i ppoż.,
 • nadzorowania, kontrolowania i oceny stanu bhp, w tym dokonywanie przeglądów warunków pracy,
 • udziału w ustalaniu okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy oraz w opracowywaniu wniosków wynikających z badania przyczyn i okoliczności, a także kontrola realizacji tych wniosków,
 • prowadzenia rejestrów, kompletowania i przechowywania dokumentacji dotyczącej wypadków przy pracy, stwierdzonych chorób zawodowych i podejrzeń o takie choroby, a także przechowywania wyników badań pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy,
 • zgłaszania wypadków przy pracy do właściwych organów zewnętrznych,
 • prowadzenia spraw związanych z kierowaniem na badania profilaktyczne (wstępne, okresowe i kontrolne), zgodnie z warunkami pracy na danym stanowisku,
 • współpracy z lekarzem sprawującym profilaktyczna opiekę zdrowotną,
 • opiniowania wniosków dotyczących zwrotu pracownikom kosztów zakupu okularów korygujących wzrok;

 

ochrony przeciwpożarowej, w tym:

 • zapoznania pracowników z Instrukcją Bezpieczeństwa Pożarowego, przechowywanie jej w taki sposób, aby zapewnić możliwość natychmiastowego wykorzystania na potrzeby prowadzenia działań ratowniczych,
 • zgłaszania wniosków dotyczących poprawy stanu bezpieczeństwa pożarowego,
 • zapoznania pracowników z przepisami z zakresu ochrony przeciwpożarowej z uwzględnieniem obsługi sprzętu ppoż. i prowadzenia ewakuacji,
 • nadzorowania wykonania w terminie konserwacji i naprawy urządzeń ppoż. w taki sposób, by gwarantowało to ich sprawne funkcjonowanie,
 • współpracy z pracownikami wyznaczonymi przez pracodawcę do wykonywania działań w zakresie zwalczania pożarów i ewakuacji, na rzecz poprawy bezpieczeństwa pożarowego,
 • zapewnienia właściwych warunków ewakuacji poprzez odpowiednie zabezpieczenie klatek schodowych oraz przestrzeganie wymagań z zakresu stopnia palności elementów zastosowanych na drogach komunikacji ogólnej, służących celom ewakuacji,
 • współpracy z Właścicielem oraz Administratorem budynków zajmowanych przez ZDiM, w zakresie kontroli i realizacji zadań związanych z poprawą stanu ochrony przeciwpożarowej.

prowadzenia ewidencji odzieży i obuwia roboczego oraz środków ochrony indywidualnej oraz naliczanie ekwiwalentu pieniężnego za pranie we własnym zakresie odzieży roboczej;

p_title