ssp bhp

– samodzielne stanowisko pracy ds. bhp i ppoż –

p_title

 

Dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy, a w szczególności z zakresu:

-) prowadzenia spraw związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej w ZDiM;

-) sporządzania i przedstawiania pracodawcy okresowych analiz stanu bhp,

-) zgłaszania wniosków dotyczących poprawy stanu bhp;

-) prowadzenia dokumentacji dotyczącej ustalenia okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy,

-) prowadzenia rejestrów, kompletowania i przechowywania dokumentów dotyczących wypadków przy pracy;

-) organizowania szkoleń pracowników z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy;

-) prowadzenia szkoleń wstępnych z zakresu bhp oraz organizowania szkoleń okresowych z zakresu bhp,

-) opracowywania i opiniowania szczegółowych instrukcji dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy na poszczególnych stanowiskach pracy,

-) udziału w prowadzeniu spraw związanych z przyznawaniem pracownikom posiłków profilaktycznych oraz zaopatrzeniem w odzież ochronną i środki ochrony osobistej,

-) opracowywania ocen ryzyka zawodowego,

-) bieżącego informowania Dyrektora o stwierdzonych zagrożeniach w zakresie bhp wraz z wnioskami dotyczącymi ich usunięcia;

-) opracowywania i wdrażania procedur w celu zapewnienia przestrzegania przepisów oraz zasad bhp i p. poż.;

-) nadzorowania i kontroli i ocena stanu bhp, w tym dokonywanie przeglądów warunków pracy;

-) udziału w ustalaniu okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy oraz w opracowywaniu wniosków wynikających z badania przyczyn i okoliczności tych wypadków, a także kontrola realizacji tych wniosków;

-) prowadzenia rejestrów, kompletowania i przechowywania dokumentacji dotyczącej wypadków przy pracy, stwierdzonych chorób zawodowych i podejrzeń o takie choroby, a także przechowywania wyników badań pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy;

-) zgłaszania wypadków przy pracy do właściwych organów zewnętrznych;

-) prowadzenia spraw związanych ze skierowaniem na badania profilaktyczne (wstępne, okresowe i kontrolne), zgodnie z warunkami pracy na danym stanowisku;

-) współpracy z lekarzem sprawującym profilaktyczna opiekę zdrowotną;

-) opiniowania wniosków dotyczących zwrotu pracownikom kosztów zakupu okularów korygujących wzrok.

Dotyczące ochrony przeciwpożarowej, a w szczególności z zakresu:

-) zapoznania pracowników z Instrukcją Bezpieczeństwa Przeciwpożarowego, przechowywanie jej w taki sposób aby zapewnić możliwość natychmiastowego wykorzystania na potrzeby prowadzenia działań ratowniczych,

-) zgłaszania wniosków dotyczących poprawy stanu bezpieczeństwa przeciwpożarowego;

-) zapoznania pracowników z przepisami z zakresu ochrony przeciwpożarowej (z uwzględnieniem obsługi sprzętu ppoż. I prowadzenia ewakuacji,

-) nadzorowania terminu konserwacji i naprawy urządzeń ppoż. W taki sposób, by gwarantowało to ich sprawne funkcjonowanie,

-) współpracy z pracownikami wyznaczonymi przez pracodawcę do wykonywania działań w zakresie zwalczania pożarów i ewakuacji, na rzecz poprawy stanu bezpieczeństwa ppoż.,

-) zapewnienia odpowiednich warunków ewakuacji poprzez odpowiednie zabezpieczenie klatek schodowych oraz przestrzegania wymagań z zakresu stopnia palności elementów zastosowanych na drogach komunikacji ogólnej służących celom ewakuacji.

 

p_title