Wydzial Budżetu i Księgowości

Wydział Budżetu i Księgowości

p_title

– wieloosobowe stanowisko pracy ds. planowania i budżetu

Realizuje w szczególności zadania z zakresu:

opracowywania projektów planów dochodów i wydatków ZDiM oraz zapewnienia zgodności z projektem uchwały budżetowej;

opracowywania projektów planów finansowych zadań realizowanych w ZDiM;

przygotowywania wniosków związanych ze zmianą planów finansowych;

przygotowywania analiz i informacji niezbędnych do właściwego zarządzania finansami ZDiM;

sporządzania informacji i sprawozdań związanych z gospodarką finansową prowadzoną przez ZDiM;

współpracy z komórkami organizacyjnymi i samodzielnymi stanowiskami pracy w zakresie planowania i wykonywania budżetu ZDiM;

przygotowywania i opracowywania wniosków w zakresie wieloletniej prognozy finansowej i wieloletniego planu inwestycyjnego;

bieżącej analizy zobowiązań pieniężnych wynikających z zawartych umów;

monitorowania i bieżącej analizy wykonania budżetu;

prowadzenia ewidencji księgowej zaangażowania wydatków budżetowych;

przygotowania i koordynacji prac związanych z opracowaniem sprawozdania z realizacji budżetu za I półrocze oraz sprawozdania rocznego z wykonania budżetu;

koordynowania prac związanych z przygotowaniem i opracowaniem informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej.

 

– wieloosobowe stanowisko pracy ds. księgowości wydatków budżetowych

Realizuje w szczególności zadania z zakresu:

prowadzenia ewidencji księgowej w zakresie wydatków bieżących i majątkowych;

prowadzenia ewidencji księgowej w zakresie projektów współfinansowanych ze środków bezzwrotnych;

sprawdzania pod względem formalno–rachunkowym dowodów księgowych;

sprawdzania przedkładanych do realizacji dowodów pod względem ujęcia w planie finansowym na dany rok;

dekretowania dokumentów księgowych;

sporządzania zleceń płatniczych w systemie elektronicznym;

terminowego regulowania zobowiązań;

rozliczania kosztów podróży i udzielonych zaliczek;

sporządzania sprawozdań finansowych, budżetowych i w zakresie operacji finansowych;

bieżącej analizy sald kont na koniec każdego miesiąca oraz sporządzania zestawień obrotów sald i kont ksiąg rachunkowych;

potwierdzania sald;

weryfikacji sald kont na koniec każdego roku obrotowego;

przygotowywania dokumentów niezbędnych do rozliczeń w zakresie projektów współfinansowanych ze środków bezzwrotnych.

 

– wieloosobowe stanowisko pracy ds. księgowości dochodów budżetowych

Realizuje w szczególności zadania z zakresu:

prowadzenia ewidencji księgowej w zakresie dochodów budżetowych;

bieżącej analizy rozrachunków;

sporządzania zleceń płatniczych systemem elektronicznym;

przekazywania dochodów na właściwy rachunek bankowy;

przyjmowania dowodów księgowych dotyczących zwrotu nadpłat dochodów i sprawdzania ich pod względem formalno–rachunkowym;

wystawiania upomnień i wezwań do zapłaty;

naliczania odsetek od nieterminowo uregulowanych należności;

analizy sald na koniec każdego miesiąca;

potwierdzania sald z kontrahentami;

weryfikacji sald kont na koniec każdego roku obrotowego;

sporządzania sprawozdań finansowych, budżetowych i w zakresie operacji finansowych;

sporządzania sprawozdań o zaległościach przedsiębiorców we wpłatach świadczeń należnych na rzecz sektora finansów publicznych oraz z zakresu udzielonych przez Dyrektora ulg w trybie uchwały Rady Miasta Lublin;

prowadzenia ewidencji księgowej przyjętych depozytów oraz w zakresie zakładowego funduszu świadczeń socjalnych;

przekazywania na do sekcji stanowisko opłaty dodatkowej i windykacji dokumentów i informacji niezbędnych do skierowania na drogę postępowania egzekucyjnego;

sporządzania deklaracji na podatek od towarów i usług.

 

– wieloosobowe stanowisko pracy ds. ewidencji środków trwałych

Realizuje w szczególności zadania z zakresu:

prowadzenia ewidencji księgowej rzeczowego majątku trwałego oraz wartości niematerialnych i prawnych;

aktualizacji wartości środków trwałych;

naliczania amortyzacji oraz prowadzenia tabel umorzeniowych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych;

sprawdzania pod względem formalno–rachunkowym dowodów księgowych;

bieżącego wprowadzania do ewidencji dowodów księgowych dotyczących przyjęcia środka trwałego do użytkowania;

bieżącego wprowadzania do ewidencji dowodów księgowych dotyczących wycofania środka trwałego z użytkowania;

uzgadniania z komórką organizacyjną lub samodzielnym stanowiskiem pracy realizującym zadanie inwestycyjne przy sporządzaniu dokumentu przyjęcia środka trwałego do używania wysokości poniesionych nakładów inwestycyjnych na jego wytworzenie;

analizy sald kont na koniec każdego miesiąca;

weryfikacji sald kont na koniec każdego roku obrotowego;

przygotowywania danych do opracowania analiz i sprawozdań;

sporządzania sprawozdań o stanie majątkowym jednostki;

rozliczania inwentaryzacji składników majątkowych.

 

– Sekcja ds. opłaty dodatkowej i windykacji należności

Realizuje w szczególności zadania z zakresu:

wystawiania upomnień związanych z nakładaniem opłaty dodatkowej za parkowanie w strefie płatnego parkowania bez wniesienia opłaty oraz prowadzenia ich ewidencji;

prowadzenia czynności mających na celu dochodzenie prawomocnie ustalonych należności;

kontroli realizacji tytułów wykonawczych obejmujących należności o charakterze publicznoprawnym;

bieżącego monitorowania spłaty należności;

ewidencjonowania wystawionych do zapłaty dokumentów oraz monitorowania stanu prowadzonych windykacji;

współpracy z Krajowym Rejestrem Dłużników;

współpracy z innymi komórkami organizacyjnymi i stanowiskami pracy oraz Wydziałem Egzekucji Urzędu Miasta w zakresie realizowanych zadań;

sprawdzania rzetelności dokumentów stanowiących podstawę wystawienia tytułów wykonawczych;

sprawdzania pod względem formalno-rachunkowym dowodów księgowych dotyczących kosztów prowadzenia egzekucji;

wystawiania tytułów wykonawczych dla zobowiązanych zalegających z płatnością opłaty dodatkowej oraz innych należności o charakterze cywilnoprawnym i publicznoprawnym oraz przekazywania ich wraz z obowiązującą dokumentacją do organu egzekucyjnego;

sporządzania sprawozdań z realizowanych zadań;

dochodzenia roszczeń z zakresu działania ZDiM zasądzonych orzeczeniami sądowymi;

przygotowywania wniosków do sądu o dokonanie zabezpieczenia poprzez wpis hipoteki w księgach wieczystych dłużników;

przygotowywania poleceń dokonania wydatków dotyczących opłat wierzycielskich i komorniczych.

 

– samodzielne stanowisko pracy ds. płac

Realizuje w szczególności zadania z zakresu:

naliczania wynagrodzeń pracowników i dokonywania potrąceń;

naliczania wynagrodzeń chorobowych oraz zasiłków chorobowych, macierzyńskich, opiekuńczych i innych wynikających z odrębnych przepisów;

sporządzania list płac i prowadzenia ich ewidencji;

prowadzenia spraw dotyczących wypłat z tytułu zawieranych umów cywilnoprawnych oraz innych wypłat;

sporządzania kart wynagrodzeń pracowników;

sporządzania przelewów wynagrodzeń i przekazywania ich na konta pracowników lub w formie autowypłaty;

sporządzania przelewów składek do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz przelewów podatku dochodowego do Urzędu Skarbowego;

prowadzenia spraw związanych z naliczaniem i terminowym sporządzaniem dyspozycji do odprowadzenia podatku dochodowego od wynagrodzeń (deklaracja PIT-4R) oraz sporządzania przelewów podatku dochodowego od osób fizycznych do Urzędu Skarbowego;

wystawiania pracownikom rocznych informacji PIT-11 o osiągniętym przychodzie i pobranych zaliczkach na podatek dochodowy;

wystawiania zaświadczeń o zatrudnieniu i wynagrodzeniu dla obecnych i byłych pracowników, w tym dla potrzeb Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (RP-7);

prowadzenia spraw związanych ze zgłaszaniem pracowników do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, z naliczaniem i wypłatą świadczeń z ubezpieczenia społecznego oraz należnościami za absencję w pracy, prowadzeniem rozliczeń z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych i Urzędem Skarbowym;

sporządzanie dokumentacji w tym zakresie oraz prowadzenie spraw związanych ze zgłaszaniem do ubezpieczeń zdrowotnych członków rodzin pracowników;

naliczania składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne;

sporządzania imiennych miesięcznych raportów dla osób ubezpieczonych oraz imiennych raportów o wypłaconych świadczeniach z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i przerwach w opłacaniu składek;

sporządzania miesięcznej deklaracji (ZUS DRA) oraz terminowego odprowadzania składek na konto Zakładu Ubezpieczeń Społecznych;

sporządzania obowiązującej sprawozdawczości dla potrzeb Zakładu Ubezpieczeń Społecznych;

planowania i rozliczania funduszu płac;

naliczania i sporządzania deklaracji oraz przekazywania wpłat na PFRON zgodnie z obowiązującymi przepisami;

prowadzenia spraw związanych z ubezpieczeniem grupowym pracowników;

prowadzenia ewidencji podatku dochodowego od wypłacanych świadczeń z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych;

prowadzenia spraw związanych z pomocą socjalną dla pracowników i ich rodzin oraz innych osób uprawnionych, zgodnie z regulaminem ustalonym w tym zakresie w drodze odrębnego zarządzenia;

sporządzania informacji do sprawozdawczości z wykonania planu wydatków budżetowych.;

 

p_title