Wydzial Budżetu i Księgowości

Wydział Budżetu i Księgowości

p_title

– wieloosobowe stanowisko pracy ds. planowania i budżetu

Realizuje w szczególności zadania z zakresu:

 • opracowywania projektów planów dochodów i wydatków ZDiM oraz zapewnienia zgodności z projektem uchwały budżetowej;

 • opracowywania projektów planów finansowych zadań realizowanych w ZDiM;

 • przygotowywania wniosków związanych ze zmianą planów finansowych;

 • przygotowywania analiz i informacji niezbędnych do właściwego zarządzania finansami ZDiM;

 • sporządzania informacji i sprawozdań związanych z gospodarką finansową prowadzoną przez ZDiM;

 • współpracy z komórkami organizacyjnymi i samodzielnymi stanowiskami pracy w zakresie planowania i wykonywania budżetu ZDiM;

 • przygotowywania i opracowywania wniosków w zakresie wieloletniej prognozy finansowej i wieloletniego planu inwestycyjnego;

 • bieżącej analizy zobowiązań pieniężnych wynikających z zawartych umów;

 • monitorowania i bieżącej analizy wykonania budżetu;

 • prowadzenia ewidencji księgowej zaangażowania wydatków budżetowych;

 • przygotowania i koordynacji prac związanych z opracowaniem sprawozdania
  z realizacji budżetu za I półrocze oraz sprawozdania rocznego z wykonania budżetu;

 • koordynowania prac związanych z przygotowaniem i opracowaniem informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej.

– wieloosobowe stanowisko pracy ds. księgowości wydatków budżetowych

Realizuje w szczególności zadania z zakresu:

 • prowadzenia ewidencji księgowej w zakresie wydatków bieżących i majątkowych;

 • prowadzenia ewidencji księgowej w zakresie projektów współfinansowanych ze środków bezzwrotnych;

 • sprawdzania pod względem formalno–rachunkowym dowodów księgowych;

 • sprawdzania przedkładanych do realizacji dowodów pod względem ujęcia w planie finansowym na dany rok;

 • dekretowania dokumentów księgowych;

 • sporządzania zleceń płatniczych w systemie elektronicznym;

 • terminowego regulowania zobowiązań;

 • rozliczania kosztów podróży i udzielonych zaliczek;

 • sporządzania sprawozdań finansowych, budżetowych i w zakresie operacji finansowych;

 • bieżącej analizy sald kont na koniec każdego miesiąca oraz sporządzania zestawień obrotów sald i kont ksiąg rachunkowych;

 • potwierdzania sald;

 • weryfikacji sald kont na koniec każdego roku obrotowego;

 • przygotowywania dokumentów niezbędnych do rozliczeń w zakresie projektów współfinansowanych ze środków bezzwrotnych.

– wieloosobowe stanowisko pracy ds. księgowości dochodów budżetowych

Realizuje w szczególności zadania z zakresu:

 • prowadzenia ewidencji księgowej w zakresie dochodów budżetowych;

  • bieżącej analizy rozrachunków;

  • sporządzania zleceń płatniczych systemem elektronicznym;

  • przekazywania dochodów na właściwy rachunek bankowy;

  • przyjmowania dowodów księgowych dotyczących zwrotu nadpłat dochodów i sprawdzania ich pod względem formalno–rachunkowym;

  • wystawiania upomnień i wezwań do zapłaty;

  • naliczania odsetek od nieterminowo uregulowanych należności;

  • analizy sald na koniec każdego miesiąca;

  • potwierdzania sald z kontrahentami;

  • weryfikacji sald kont na koniec każdego roku obrotowego;

  • sporządzania sprawozdań finansowych, budżetowych i w zakresie operacji finansowych;

  • sporządzania sprawozdań o zaległościach przedsiębiorców we wpłatach świadczeń należnych na rzecz sektora finansów publicznych oraz z zakresu udzielonych przez Dyrektora ulg w trybie uchwały Rady Miasta Lublin;

  • prowadzenia ewidencji księgowej przyjętych depozytów oraz w zakresie zakładowego funduszu świadczeń socjalnych;

  • przekazywania na do sekcji stanowisko opłaty dodatkowej i windykacji dokumentów i informacji niezbędnych do skierowania na drogę postępowania egzekucyjnego;

  • sporządzania deklaracji na podatek od towarów i usług.

– wieloosobowe stanowisko pracy ds. ewidencji środków trwałych

Realizuje w szczególności zadania z zakresu:

 • prowadzenia ewidencji księgowej rzeczowego majątku trwałego oraz wartości niematerialnych i prawnych;

 • aktualizacji wartości środków trwałych;

 • naliczania amortyzacji oraz prowadzenia tabel umorzeniowych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych;

 • sprawdzania pod względem formalno–rachunkowym dowodów księgowych;

 • bieżącego wprowadzania do ewidencji dowodów księgowych dotyczących przyjęcia środka trwałego do użytkowania;

 • bieżącego wprowadzania do ewidencji dowodów księgowych dotyczących wycofania środka trwałego z użytkowania;

 • uzgadniania z komórką organizacyjną lub samodzielnym stanowiskiem pracy realizującym zadanie inwestycyjne przy sporządzaniu dokumentu przyjęcia środka trwałego do używania wysokości poniesionych nakładów inwestycyjnych na jego wytworzenie;

 • analizy sald kont na koniec każdego miesiąca;

 • weryfikacji sald kont na koniec każdego roku obrotowego;

 • przygotowywania danych do opracowania analiz i sprawozdań;

 • sporządzania sprawozdań o stanie majątkowym jednostki;

 • rozliczania inwentaryzacji składników majątkowych.

– Sekcja ds. opłaty dodatkowej i windykacji należności

Koordynowane przez kierownika sekcji realizuje w szczególności zadania z zakresu:

 • wystawiania upomnień związanych z nakładaniem opłaty dodatkowej za parkowanie w strefie płatnego parkowania bez wniesienia opłaty oraz prowadzenia ich ewidencji;

 • prowadzenia czynności mających na celu dochodzenie prawomocnie ustalonych należności;

 • kontroli realizacji tytułów wykonawczych obejmujących należności o charakterze publicznoprawnym;

 • bieżącego monitorowania spłaty należności;

 • ewidencjonowania wystawionych do zapłaty dokumentów oraz monitorowania stanu prowadzonych windykacji;

 • współpracy z Krajowym Rejestrem Dłużników;

 • współpracy z innymi komórkami organizacyjnymi i stanowiskami pracy oraz Wydziałem Egzekucji Urzędu Miasta w zakresie realizowanych zadań;

 • sprawdzania rzetelności dokumentów stanowiących podstawę wystawienia tytułów wykonawczych;

 • sprawdzania pod względem formalno-rachunkowym dowodów księgowych dotyczących kosztów prowadzenia egzekucji;

 • wystawiania tytułów wykonawczych dla zobowiązanych zalegających z płatnością opłaty dodatkowej oraz innych należności o charakterze cywilnoprawnym i publicznoprawnym oraz przekazywania ich wraz z obowiązującą dokumentacją do organu egzekucyjnego;

 • sporządzania sprawozdań z realizowanych zadań;

 • dochodzenia roszczeń z zakresu działania ZDiM zasądzonych orzeczeniami sądowymi;

 • przygotowywania wniosków do sądu o dokonanie zabezpieczenia poprzez wpis hipoteki w księgach wieczystych dłużników;

 • przygotowywania poleceń dokonania wydatków dotyczących opłat wierzycielskich i komorniczych.”

– samodzielne stanowisko pracy ds. płac

Realizuje w szczególności zadania z zakresu:

 • naliczania wynagrodzeń pracowników i dokonywania potrąceń;

 • naliczania wynagrodzeń chorobowych oraz zasiłków chorobowych, macierzyńskich, opiekuńczych i innych wynikających z odrębnych przepisów;

 • sporządzania list płac i prowadzenia ich ewidencji;

 • prowadzenia spraw dotyczących wypłat z tytułu zawieranych umów cywilnoprawnych oraz innych wypłat;

 • sporządzania kart wynagrodzeń pracowników;

 • sporządzania przelewów wynagrodzeń i przekazywania ich na konta pracowników lub w formie autowypłaty;

 • sporządzania przelewów składek do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz przelewów podatku dochodowego do Urzędu Skarbowego;

  • prowadzenia spraw związanych z naliczaniem i terminowym sporządzaniem dyspozycji do odprowadzenia podatku dochodowego od wynagrodzeń (deklaracja PIT-4R) oraz sporządzania przelewów podatku dochodowego od osób fizycznych do Urzędu Skarbowego;

  • wystawiania pracownikom rocznych informacji PIT-11 o osiągniętym przychodzie i pobranych zaliczkach na podatek dochodowy;

  • wystawiania zaświadczeń o zatrudnieniu i wynagrodzeniu dla obecnych i byłych pracowników, w tym dla potrzeb Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (RP-7);

  • prowadzenia spraw związanych ze zgłaszaniem pracowników do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, z naliczaniem i wypłatą świadczeń z ubezpieczenia społecznego oraz należnościami za absencję w pracy, prowadzeniem rozliczeń z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych i Urzędem Skarbowym;

  • sporządzanie dokumentacji w tym zakresie oraz prowadzenie spraw związanych ze zgłaszaniem do ubezpieczeń zdrowotnych członków rodzin pracowników;

  • naliczania składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne;

  • sporządzania imiennych miesięcznych raportów dla osób ubezpieczonych oraz imiennych raportów o wypłaconych świadczeniach z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i przerwach w opłacaniu składek;

  • sporządzania miesięcznej deklaracji (ZUS DRA) oraz terminowego odprowadzania składek na konto Zakładu Ubezpieczeń Społecznych;

  • sporządzania obowiązującej sprawozdawczości dla potrzeb Zakładu Ubezpieczeń Społecznych;

  • planowania i rozliczania funduszu płac;

  • naliczania i sporządzania deklaracji oraz przekazywania wpłat na PFRON zgodnie z obowiązującymi przepisami;

  • prowadzenia spraw związanych z ubezpieczeniem grupowym pracowników;

  • prowadzenia ewidencji podatku dochodowego od wypłacanych świadczeń z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych;

  • prowadzenia spraw związanych z pomocą socjalną dla pracowników i ich rodzin oraz innych osób uprawnionych, zgodnie z regulaminem ustalonym w tym zakresie w drodze odrębnego zarządzenia;

  • sporządzania informacji do sprawozdawczości z wykonania planu wydatków budżetowych.”;

 

 

p_title