Wydzial Budżetu i Księgowości

Wydział Budżetu i Księgowości

p_title

tel. (81) 466 5735

 

– wieloosobowe stanowisko pracy ds. planowania i budżetu –

Realizuje w szczególności zadania z zakresu:

opracowywania projektów planów dochodów i wydatków ZDiM oraz zapewnienia zgodności z projektem uchwały budżetowej;

opracowywania projektów planów finansowych zadań realizowanych w ZDiM;

przygotowywania zmian planów finansowych;

przygotowywania analiz i informacji niezbędnych do właściwego zarządzania finansami ZDiM;

sporządzania informacji i sprawozdań związanych z gospodarką finansową prowadzoną przez ZDiM;

współpracy z komórkami organizacyjnymi w zakresie planowania i wykonywania budżetu ZDiM;

przygotowywania i opracowywania wniosków w zakresie wieloletniej prognozy finansowej i wieloletniego planu inwestycyjnego;

bieżącej analizy zobowiązań pieniężnych wynikających z zawartych umów;

przygotowania i koordynacji prac związanych z opracowaniem sprawozdania z realizacji budżetu za I półrocze oraz sprawozdania rocznego z wykonania budżetu;

koordynowania prac związanych z przygotowaniem i opracowaniem informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej.

 

– wieloosobowe stanowisko pracy ds. księgowości –

Realizuje w szczególności zadania z zakresu:

 prowadzenia ksiąg rachunkowych ZDiM według zakładowego planu kont;

 prowadzenia rejestrów bankowych, rejestrów zakupów (usług i materiałów), zakupów inwestycyjnych i rejestru sprzedaży;

 prowadzenia ewidencji kosztów realizacji inwestycji umożliwiającej ustalenie źródeł finansowania inwestycji, wielkości zaangażowania środków, w tym otrzymanych z budżetu dotacji;

 prowadzenia ewidencji księgowej w zakresie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych oraz sum depozytowych;

 dokonywania wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym;

 dokonywania wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych;

 sprawozdawczości finansowej, budżetowej i statystycznej;

 bieżącej analizy sald kont na koniec każdego miesiąca oraz sporządzania zestawień obrotów sald i kont ksiąg rachunkowych;

 weryfikacji sald kont na koniec każdego roku obrotowego;

 prowadzenia gospodarki drukami ścisłego zarachowania;

 prowadzenie wszelkich rozliczeń dot. wadium i innych zabezpieczeń należytego wykonywania umów, w szczególności: weksli własnych in blanco, kaucji, gwarancji ubezpieczeniowej lub poręczenia majątkowego.

 

– wieloosobowe stanowisko pracy ds. opłat dodatkowych i windykacji –

Realizuje w szczególności zadania z zakresu:

prowadzenia spraw windykacji należności ZDiM;

prowadzenia spraw dotyczących zobowiązań dłużników;

wystawiania i podpisywania dokumentów, upomnień i wezwań do zapłaty;

naliczenia odsetek ustawowych od nieterminowo regulowanych należności;

ewidencjonowania wystawionych do zapłaty dokumentów oraz monitorowania stanu prowadzonych windykacji;

współpracy z Krajowym Rejestrem Dłużników;

sporządzania wniosków egzekucyjnych i kierowania wierzytelności do właściwych organów;

sprawdzania pod względem formalno-rachunkowym dowodów księgowych dotyczących kosztów prowadzenia egzekucji;

sporządzania sprawozdań z realizowanych zadań;

wystawiania i ewidencjonowania tytułów wykonawczych w prowadzonych sprawach;

dochodzenia roszczeń z zakresu działania ZDiM zasądzonych orzeczeniami sądowymi.

 

– wieloosobowe stanowisko pracy ds. płac –

Realizuje w szczególności zadania z zakresu:

przygotowywania list płac i kart wynagrodzeń oraz dokonywanie potrąceń z wynagrodzeń;

naliczania zasiłków chorobowych, macierzyńskich, opiekuńczych i innych wynikających z odrębnych przepisów;

naliczania podatku dochodowego od osób fizycznych i składek na ubezpieczenie społeczne;

prowadzenia spraw związanych ze zgłaszaniem pracowników do ZUS, z naliczaniem i wypłatą świadczeń z ubezpieczenia społecznego oraz należnościami za absencję w pracy, z prowadzeniem rozliczeń z ZUS i urzędem skarbowym oraz sporządzania dokumentacji w tym zakresie;

sporządzania przelewów wynagrodzeń i innych należnych wypłat;

prowadzenia spraw dotyczących wypłat z tytułu zawieranych umów cywilnoprawnych oraz innych wypłat.

 

– wieloosobowe stanowisko pracy ds. ewidencji środków trwałych –

Realizuje w szczególności zadania z zakresu:

prowadzenia ewidencji rzeczowego majątku trwałego oraz wartości niematerialnych i prawnych;

aktualizacji wartości środków trwałych;

naliczania amortyzacji oraz prowadzenia tabel umorzeniowych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych;

bieżącego wprowadzania do ewidencji składników majątkowych dokumentów księgowych dot. przyjęcia środka trwałego do użytkowania;

bieżącego wprowadzania do ewidencji składników majątkowych dokumentów księgowych dot. wycofania  środka trwałego z użytkowania;

uzgadnianie z komórką organizacyjną realizującą zadanie inwestycyjne przy sporządzaniu dokumentu przyjęcia środka trwałego do używania wysokości poniesionych nakładów na jego wytworzenie;

weryfikacji salt na koniec każdego roku obrotowego;

rozliczania inwentaryzacji składników majątkowych.

– wieloosobowe stanowisko pracy ds. finansów –

Realizuje w szczególności zadania z zakresu:

zakładania obowiązujących jednostkę organizacyjną rachunków bankowych;

odprowadzania dochodów na właściwy rachunek bankowy;

przyjmowania dokumentów i sprawdzania ich pod względem formalno-rachunkowym;

terminowego regulowania płatności wobec pracowników i kontrahentów ZDiM;

wystawiania faktur i not księgowych;

weryfikowania wysokości zobowiązań z zakresu działania ZDiM, uzgadniania sald na kontach rozrachunków z dostawcami i odbiorcami oraz rachunków publiczno-prawnych z ZUS, urzędem skarbowym i innymi instytucjami na podstawie odrębnych przepisów;

rozliczania udzielonych zaliczek, kosztów podróży służbowych, ryczałtów.

p_title