Wydział Opinii i Uzgodnień

Wydział Opinii i Uzgodnień

p_title

 

– wieloosobowe stanowisko pracy ds. uzgodnień dokumentacji –

Realizuje w szczególności zadania z zakresu:

opiniowania i uzgadniania projektów planów zagospodarowania przestrzennego;

opiniowania i uzgadniania dokumentacji projektowych dotyczących obsługi komunikacyjnej oraz infrastruktury technicznej;

wydawania warunków technicznych do projektów dotyczących obsługi komunikacyjnej i infrastruktury technicznej;

udziału w uzgadnianiu dokumentacji projektowej oraz w uzgadnianiu organizacji ruchu;

przygotowywania  w porozumieniu z radcą prawnym projektów umów na budowę lub przebudowę dróg w oparciu o art. 16 ustawy o drogach publicznych;

udziału w komisji przekazywania pasów drogowych zgodnie z zawartymi umowami, w oparciu o art. 16 ustawy o drogach publicznych;

przekazywaniu do Wydziału Planowania i Organizacji informacji na temat planów rozbudowy i przebudowy sieci drogowej realizowanej przez inwestorów zewnętrznych na terenie Gminy Lublin.

 

 

– wieloosobowe stanowisko pracy ds. decyzji –

Realizuje w szczególności zadania z zakresu:

opiniowania i uzgadniania lokalizacji obiektów budowlanych i urządzeń niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego;

wydawania zezwoleń na lokalizacje obiektów budowlanych i urządzeń niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego w pasach drogowych;

uzgadniania decyzji o lokalizacji dróg publicznych, o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz o warunkach zabudowy.

p_title