Wydzial Planowania i Organizacji

Wydział Planowania i Organizacji

p_title

 

– jednoosobowe stanowisko pracy ds. organizacyjnych –

Realizuje w szczególności zadania z zakresu:

opracowywania projektów zarządzeń, regulaminów, instrukcji i innych dokumentów dotyczących spraw organizacji i funkcjonowania ZDiM w oparciu o materiały merytoryczne przygotowane przez komórki organizacyjne ZDiM;

przygotowywania projektów pełnomocnictw i upoważnień udzielanych przez Dyrektora;

prowadzenia rejestru zarządzeń, regulaminów, instrukcji wydanych przez Dyrektora oraz udzielonych przez Dyrektora pełnomocnictw i upoważnień;

przygotowywania projektów zarządzeń Prezydenta Miasta Lublin dotyczących działalności ZDiM w oparciu o materiały merytoryczne przygotowane przez komórki organizacyjne ZDiM;

pisemnego występowania do Prezydenta Miasta Lublin z wnioskami o udzielenie pełnomocnictw lub upoważnień z zakresu jego działania dla Dyrektora lub pracowników ZDiM;

przygotowywania projektów uchwał Rady Miasta Lublin w oparciu o materiały merytoryczne przygotowane przez komórki organizacyjne ZDiM;

prowadzenia rejestru aktów normatywnych zewnętrznych związanych z funkcjonowaniem ZDiM;

prowadzenia rejestru dokumentów założycielskich ZDiM;

prowadzenia rejestru oraz zbioru umów zawartych w ZDiM;

prowadzenia dokumentacji w zakresie skarg i wniosków skierowanych do ZDiM;

współpracy z Wydziałem Audytu i Kontroli Urzędu Miasta Lublin w zakresie rozpatrywania skarg i wniosków dotyczących zakresu działalności ZDiM;

prowadzenia dokumentacji w zakresie wniosków, interpelacji i pytań radnych Rady Miasta Lublin;

prowadzenia dokumentacji związanej z kontrolą jednostki przez organy kontroli zewnętrznej, prowadzenia księgi kontroli;

współpracy z właściwymi komórkami organizacyjnymi w zakresie umieszczania i aktualizacji dokumentów i informacji, pozostających w kompetencjach Wydziału,  na stronie internetowej ZDiM oraz Biuletynie Informacji Publicznej   ZDiM;

współpracy z Urzędem Miasta Lublin w zakresie obsługi  elektronicznej skrzynki dialogu społecznego;

 

 

– wieloosobowe stanowisko pracy ds. planowania rozwoju sieci drogowej –

Realizuje w szczególności zadania z zakresu:

opracowywania  projektów planów rozwoju sieci drogowej Miasta Lublin;

bieżącego informowania o wyżej wymienionych planach  planach organów właściwych do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego;

współpracy z właściwymi instytucjami, urzędami, organami i jednostkami w zakresie rozwoju sieci drogowej i układu komunikacyjnego miasta;

przygotowania wniosków z zakresu drogownictwa do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego;

udziału w opracowywaniu rocznych i wieloletnich planów rzeczowo-finansowych w zakresie rozwoju sieci drogowej, z uwzględnieniem projektów planów finansowych opracowywanych przez Naczelników Wydziałów;

opracowywania danych do projektów planów finansowania inwestycji z zakresu rozwoju sieci drogowej;

gromadzenia wniosków do wyżej wymienionych planów złożonych przez komórki organizacyjne ZDiM określających potrzeby rzeczowo-finansowe dotyczące zadań właściwych dla zakresu ich działalności;

przeprowadzania analizy i oceny wyżej wymienionych wniosków pod kątem celowości i możliwości finansowych ich realizacji, przy współpracy z właściwymi komórkami organizacyjnymi ZDiM;

gromadzenia danych z zakresu sprawozdawczości techniczno-ekonomicznej z postępu prac przy prowadzeniu inwestycji drogowych realizowanych przez ZDiM, na podstawie informacji przekazanych przez pracowników merytorycznie odpowiedzialnych;

współpracy z Wydziałem Budżetu i Księgowości ZDiM w zakresie analizy i oceny wykorzystania środków finansowych przeznaczonych na realizację zadań drogowych;

przedstawiania uzasadnionych propozycji zmian w planie finansowym;

udziału w opiniowaniu i uzgadnianiu  koncepcji, programów, strategi i dokumentacji projektowych z zakresu inwestycji drogowych;

planowania nowych zamierzeń inwestycyjnych w oparciu o potrzeby zgłaszane przez inne wydziały lub inne uprawnione  podmioty na podstawie obowiązujących przepisów;

udziału w opiniowaniu i uzgadnianiu koncepcji, programów, strategii i dokumentacji projektowych z zakresu realizowanych i planowanych inwestycji drogowych.

 

 

– wieloosobowe stanowisko pracy ds. planowania inwestycji i remontów –

Realizuje w szczególności zadania z zakresu:

opracowywania rocznych i  wieloletnich planów inwestycji drogowych;

opracowywania rocznych i  wieloletnich planów remontów drogowych;

przygotowywania danych do sporządzania projektów planów finansowania inwestycji i remontów;

współpracy z właściwymi instytucjami, organami i jednostkami w zakresie programowania układu komunikacyjnego Miasta Lublin;

gromadzenia wniosków dotyczących inwestycji drogowych złożonych przez mieszkańców,   organy  samorządu terytorialnego , jednostki  transportowe, Policję i inne podmioty;

przeprowadzania analizy i oceny wniosków pod katem celowości i możliwości finansowych ich realizacji przy współpracy z właściwymi komórkami organizacyjnymi ZDiM;

udziału w opracowywaniu  rocznych i wieloletnich  planów rzeczowo – finansowych zgłaszanych inwestycji i remontów;

prowadzenia sprawozdawczości techniczno-ekonomicznej z postępu prac przy realizacji inwestycji drogowych na podstawie informacji uzyskanych od pracowników merytorycznie odpowiedzialnych;

przygotowywania informacji o charakterze analitycznym dla innych podmiotów i jednostek organizacyjnych z zakresu planowanych przez ZDiM inwestycji i remontów w oparciu o materiały merytoryczne przygotowane przez komórki organizacyjne ZDiM;

współpracy z Wydziałem Budżetu i Księgowości w zakresie analizy i oceny wykorzystania środków finansowych przeznaczonych na realizację zadań drogowych narastająco w ciągu roku i na koniec roku kalendarzowego;

gromadzenia planów rozbudowy i przebudowy sieci drogowej realizowanej przez inwestorów zewnętrznych na terenie Gminy Lublin;

przedstawiania uzasadnionych propozycji zmian w planie finansowym;

planowania nowych zamierzeń inwestycyjnych w oparciu o potrzeby zgłaszane przez inne wydziały lub inne uprawnione podmioty na podstawie obowiązujących przepisów;

udziału w opiniowaniu i uzgadnianiu koncepcji, programów, strategii i dokumentacji projektowych z zakresu realizowanych i planowanych inwestycji drogowych.

 

 

 

 

p_title