Zastępca Dyrektora ds. Finansowych

Zastępca Dyrektora ds. Finansowych – Główny Księgowy

p_title

EWal

mgr Elżbieta Wal

 Zastępca Dyrektora ds. Finansowych – Główny Księgowy

tel: ( 81 ) 466 57 00

fax: ( 81 ) 466 57 01

email: drogi@zdm.lublin.eu

1. Czuwa nad przestrzeganiem dyscypliny finansowej, wykonuje, nadzoruje i koordynuje zadania w zakresie gospodarowania mieniem Zarządu Dróg i Mostów w Lublinie a w szczególności:

kontrasygnuje wszystkie dokumenty mogące spowodować powstanie zobowiązań pieniężnych,

przy wykonywaniu zadań działa w granicach posiadanych pełnomocnictw i upoważnień udzielonych przez Prezydenta lub Dyrektora, w drodze odrębnych zarządzeń,

wykonuje dyspozycje środkami pieniężnymi ZDiM,

zapewnia przestrzeganie dyscypliny finansów publicznych w ZDiM,

zapewnia prawidłowe ewidencjonowanie mienia Miasta Lublin przekazanego ZDiM w zarząd,

zapewnia i nadzoruje bieżącą obsługę finansową ZDiM,

przygotowuje plan finansowy ZDiM oraz na bieżąco kontroluje jego realizację, w tym zgodność z planem finansowym dokonywanych operacji gospodarczych i finansowych,

dokonuje kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych,

organizuje i nadzoruje księgowość budżetową i gospodarkę finansową ZDiM zgodnie z obowiązującymi przepisami,

odpowiada za sporządzanie sprawozdań finansowych, budżetowych i statystycznych,

organizuje i nadzoruje inwentaryzację majątku ZDiM,

zapewnia terminowe i zgodne z przepisami prawa rozliczanie należności i zobowiązań ZDiM,

zapewnia windykację należności w granicach udzielonych pełnomocnictw i upoważnień,

opracowuje i nadzoruje proces obiegu dokumentów finansowo-księgowych, ustalony odrębnym zarządzeniem wewnętrznym Dyrektora oraz wnioskuje o zmiany w tym zakresie,

uczestniczy w tworzeniu strategii i planów rozwoju dotyczących zadań realizowanych przez ZDiM w zakresie ich finansowania,

prowadzi analizę wykorzystanych środków przydzielonych na poszczególne cele,

organizuje i sprawuje nadzór nad prowadzeniem wszelkich rozliczeń dotyczących wadium i innych zabezpieczeń należytego wykonywania umów, w szczególności weksli własnych in blanco, kaucji, gwarancji ubezpieczeniowej lub poręczenia majątkowego.

2. Zastępca Dyrektora ds. Finansowych – Główny Księgowy sprawuje bezpośredni nadzór nad działalnością:

Wydziału Budżetu i Księgowości

Wydziału Planowania i Organizacji.

SSP. ds.płac

p_title