ssp mieszkańców

Realizacje Inwestycji ramach budżetu obywatelskiego i inicjatywy lokalnejp_title

 

– samodzielne stanowisko pracy ds. realizacji inwestycji w ramach budżetu obywatelskiego i inicjatywy lokalnej –

Realizuje w szczególności zadania z zakresu:

 współpracy z Urzędem Miasta Lublin w zakresie zarządzania projektami drogowymi zgłoszonymi w procesie budżetu obywatelskiego oraz inicjatywy lokalnej, w szczególności:

  • dokonywania oceny pod względem merytorycznym i finansowym wniosków zgłaszanych w ramach budżetu obywatelskiego i inicjatywy lokalnej,
  • udziału w zespołach ds. oceny wniosków składanych w ramach budżetu obywatelskiego i inicjatywy lokalnej;

załatwiania spraw związanych z prowadzeniem inwestycji drogowych wybranych do realizacji w procesie budżetu obywatelskiego oraz inicjatywy lokalnej;

przygotowania materiałów oraz udziału w opracowaniu danych do projektu budżetu oraz planu dochodów i wydatków w zakresie prowadzonych spraw;

nadzoru nad wydatkowaniem środków finansowych, w tym stałej analizy kosztów i wydatków finansowych dotyczących realizowanych inwestycji;

sporządzania projektów umów dotyczących realizowanych zadań inwestycyjnych;

prowadzenia rejestru realizowanych inwestycji;

załatwiania spraw formalno-prawnych niezbędnych do realizacji projektów drogowych wybranych w procesie budżetu obywatelskiego oraz inicjatywy lokalnej, niezbędnych do uzyskania pozwoleń na budowę lub zezwoleń na realizację inwestycji drogowej oraz zgłoszeń wykonywanych robót budowlanych;

współpracy z ssp. Główny Inżynier w sprawach dotyczących realizowanych inwestycji związanych z gospodarowaniem nieruchomościami Gminy Lublin przejętymi na własność na podstawie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej w oczekiwaniu na realizację inwestycji, w szczególności:

  • ubezpieczenia nieruchomości i współpraca z ubezpieczycielem w zakresie likwidacji szkód,
  • udziału w pracach związanych z wyceną nieruchomości przez biegłego,
  • uczestnictwa w protokolarnym przejmowaniu nieruchomości,
  • współpracy z Urzędem Miasta Lublin w zakresie zabezpieczenia mieszkań dla osób opuszczających lokale,
  • współpracy z dotychczasowymi właścicielami nieruchomości w zakresie wypłaty odszkodowań,
  • zlecania prac utrzymaniowych przejętych nieruchomości
  • zabezpieczania opuszczonych nieruchomości w przypadku konieczności zlecenia usunięcia obiektów budowlanych wraz z utylizacją materiałów rozbiórkowych;

przekazywania terenu budowy wykonawcom;

nadzorowania realizacji prowadzonych inwestycji;

zadań polegających na wykonywaniu czynności na terenie budowy i obejmujących konieczność fachowej oceny zjawisk i samodzielnego rozwiązywania zagadnień architektonicznych oraz techniczno-organizacyjnych;

reprezentowania inwestora na terenie budowy przez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji w szczególności z dokumentacją techniczną, pozwoleniem na budowę, prawem budowlanym oraz zasadami wiedzy technicznej;

udziału w odbiorach końcowych realizowanych zadań;

przyjmowania protokołów odbioru końcowego oraz sprawdzania ich pod względem zgodności z dokumentami dotyczącymi rozliczenia za wykonane roboty;

prowadzenia spraw dotyczących merytorycznego sprawdzenia faktur za wykonanie zadania i rozliczania zadań;

przygotowania analiz i sprawozdań finansowych z realizacji zadań;

udziału w przeglądach gwarancyjnych i pogwarancyjnych nadzorowanych robót;

podejmowania przewidzianych przepisami prawa czynności wynikających z ustawowego obowiązku budowy kanałów technologicznych w pasach drogowych;

p_title