Wydział Zamówień Publicznych

Wydział Zamówień Publicznych

p_title

 

– wieloosobowe stanowisko pracy ds. planowania i sprawozdawczości –

Realizuje w szczególności zadania z zakresu:

analizy i monitorowania prawidłowości procesu zamówień publicznych;

opracowywania analiz efektywności procesu zamówień publicznych;

opracowywania standardów i zasad realizacji w ZDiM procesu zamówień publicznych;

sporządzania planu zamówień publicznych na podstawie planów przekazywanych przez wydziały zamawiające;

analizy i zatwierdzania wniosków o zmiany w planie zamówień publicznych oraz jego aktualizowania;

przygotowywania sprawozdań z realizacji planu zamówień publicznych i innych sprawozdań przewidzianych przepisami prawa;

gromadzenia informacji o jednostkach doradczych, ekspertach, biegłych, rzeczoznawcach uczestniczących w procesie udzielania zamówień publicznych i wykonywaniu umów o zamówienia publiczne;

gromadzenia i aktualizacji orzecznictwa, opinii, uwag dotyczących zamówień publicznych oraz przekazywania ich do wiadomości komórek organizacyjnych;

prowadzenia szkoleń wewnętrznych z zakresu prawa zamówień publicznych.

 

– wieloosobowe stanowisko pracy ds. postępowań –

Realizuje w szczególności zadania z zakresu:

przygotowywania niezbędnych dokumentów i wykonywania czynności organizacyjno-technicznych dotyczących realizacji zamówień publicznych;

prowadzenia postępowań o zamówienie publiczne oraz postępowań odwoławczych;

prowadzenia zbioru dokumentacji dotyczącej zrealizowanych zamówień publicznych;

prowadzenia rejestru udzielonych zamówień publicznych;

udostępniania, na pisemne żądanie uprawnionych osób zainteresowanych, dokumentacji z prowadzonych postępowań, z wyłączeniem informacji zastrzeżonych przez wykonawców;

prowadzenia ewidencji udostępnionych dokumentów przetargowych;

zamieszczania ogłoszeń, o których mowa w ustawie Prawo zamówień publicznych;

weryfikacji dopuszczalności i prawidłowości proponowanego trybu przetargu przez wydziały zamawiające;

sprawdzania pod względem formalno-prawnym projektów umów złożonych przez wydziały zamawiające pod kątem zgodności z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych;

przygotowywania projektów stanowiska zamawiającego, będących odpowiedzią na wniesione odwołania.

 

p_title