Wydział Przygotowania Inwestycji

Wydział Przygotowania Inwestycji

p_title

 

wieloosobowe stanowisko pracy ds. przygotowania inwestycji w zakresie branży sanitarnej –

 Realizuje w szczególności zadania z zakresu:

określania  wysokości planowanych nakładów finansowych na opracowanie dokumentacji projektowych, realizację robót budowlanych, sprawowanie nadzorów autorskich (wycena prac projektowych, robót budowlanych);

przygotowywania  niezbędnych  materiałów do przeprowadzenia postępowań w trybie zamówień publicznych na dostawy, usługi i roboty budowlane finansowane ze środków publicznych;

prowadzenia  spraw związanych  z przygotowaniem procesów inwestycyjnych, w tym przeprowadzania  analizy projektów budowlanych pod względem kompletności i zakresu rzeczowego, niezbędnego do prawidłowej realizacji
inwestycji;

 nadzorowania  zlecanych  do opracowania dokumentacji projektowych, prac studialnych, koncepcji, projektów budowlanych  i wykonawczych;

organizowania  i uczestniczenia  w posiedzeniach, naradach, spotkaniach Zespołu Oceny Przedsięwzięć Inwestycyjnych (ZOPI);

 opracowania  wniosków  o wydanie decyzji administracyjnych, w szczególności decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia, pozwoleń wodnoprawnych, zezwoleń na realizacje inwestycji drogowych, zgłoszeń wykonywania robót budowlanych oraz innych niezbędnych do rozpoczęcia procesu projektowania;

 współpracy  z właściwymi organami w zakresie postępowania poprzedzającego wydanie decyzji wymienionych w pkt poprzednim;

 potwierdzania kompletności przyjęcia pod względem zgodności z umową i specyfikacją istotnych warunków zamówienia składanych dokumentacji projektowych;

 sprawdzania  pod względem formalnym i merytorycznym faktury za opracowanie dokumentacji projektowej;

przekazywania  protokolarnego Wydziałowi Realizacji Inwestycji kompletnej  dokumentacji projektowej  wraz z dokumentami niezbędnymi do realizacji inwestycji;

 przekazywania  protokolarnego  dokumentacji projektowej bądź jej części komórkom organizacyjnym  realizującym zadania inwestycyjne;

 współpracy  z Miastem Lublin w zakresie spraw związanych z prawem do dysponowania nieruchomościami na cele budowlane oraz w zakresie przedkładania dokumentacji umożliwiającej składanie wniosków o dofinansowania inwestycji;

 analizy  wykorzystania środków finansowych przeznaczonych na realizacje zadań inwestycyjnych;

współpracy  z Wydziałem Budżetu i Księgowości w zakresie realizacji finansowej poszczególnych zadań inwestycyjnych;

 współpracy  z właściwymi organami administracji państwowej, samorządowej i innymi jednostkami w zakresie pozyskiwania środków na finansowanie zadań realizowanych na drogach publicznych;

 koordynacji  spraw związanych  z zawieraniem porozumień zawieranych w trybie ustawy o drogach publicznych.

 

 

wieloosobowe stanowisko pracy ds. przygotowania inwestycji w zakresie branży elektrycznej –

  Realizuje w szczególności zadania z zakresu:

 określania  wysokości planowanych nakładów finansowych na opracowanie dokumentacji projektowych, realizację robót budowlanych, sprawowanie nadzorów autorskich (wycena prac projektowych, robót budowlanych);

 przygotowywania  niezbędnych materiałów  do przeprowadzenia postępowań w trybie zamówień publicznych na dostawy, usługi i roboty budowlane finansowane ze środków publicznych;

 prowadzenia  spraw związanych  z przygotowaniem procesów inwestycyjnych, w tym przeprowadzania  analizy projektów budowlanych pod względem kompletności i zakresu rzeczowego, niezbędnego do prawidłowej realizacji inwestycji;

 nadzorowania  zlecanych do opracowania dokumentacji projektowych, prace studialnych, koncepcji , projektów budowlanych  i wykonawczych;

 organizowania  i uczestniczenia  w posiedzeniach, naradach, spotkaniach Zespołu Oceny Przedsięwzięć Inwestycyjnych (ZOPI);

 opracowywania  wniosków o wydanie decyzji administracyjnych, w szczególności decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia, pozwoleń wodnoprawnych, zezwoleń na realizacje inwestycji drogowych, zgłoszeń wykonywania robót budowlanych oraz innych niezbędnych do rozpoczęcia procesu projektowania;

 współpracy  z właściwymi organami w zakresie postępowania poprzedzającego wydanie decyzji wymienionych w pkt poprzednim;

 potwierdzania kompletności przyjęcia pod względem zgodności z umową i specyfikacją istotnych warunków zamówienia składanych dokumentacji projektowych;

 sprawdzania  pod względem formalnym i merytorycznym faktur za opracowanie dokumentacji projektowej;

 przekazywania  protokolarnego Wydziałowi Realizacji Inwestycji kompletnej  dokumentacji  projektowej  wraz z dokumentami niezbędnymi do realizacji inwestycji;

 przekazywania  protokolarnego dokumentacji  projektowej bądź jej część komórkom organizacyjnym  realizującym zadania inwestycyjne;

 współpracy  z Miastem Lublin w zakresie spraw związanych z prawem do dysponowania nieruchomościami na cele budowlane oraz w zakresie przedkładania dokumentacji umożliwiającej składanie wniosków o dofinansowania inwestycji;

 analizy  wykorzystania środków finansowych przeznaczonych na realizacje zadań inwestycyjnych;

 współpracy  z Wydziałem Budżetu i Księgowości w zakresie realizacji finansowej poszczególnych zadań inwestycyjnych;

 współpracy  z właściwymi organami administracji państwowej, samorządowej i innymi jednostkami w zakresie pozyskiwania środków na finansowanie zadań realizowanych na drogach publicznych;

 koordynacji  spraw związanych  z zawieraniem porozumień zawieranych w trybie ustawy o drogach publicznych.

 

 

wieloosobowe stanowisko pracy ds. przygotowania inwestycji w zakresie branży drogowej –

 Realizuje w szczególności zadania z zakresu:

 określania  wysokości planowanych nakładów finansowych na opracowanie dokumentacji projektowych, realizację robót budowlanych, sprawowanie nadzorów autorskich (wycena prac projektowych, robót budowlanych);

 przygotowywania  niezbędnych  materiałów  do przeprowadzenia postępowań w trybie zamówień publicznych na dostawy, usługi i roboty budowlane finansowane ze środków publicznych;

 prowadzenia  spraw związanych  z przygotowaniem procesów inwestycyjnych, w tym przeprowadzania analizy projektów budowlanych pod względem kompletności i zakresu rzeczowego, niezbędnego do prawidłowej realizacji inwestycji;

 nadzorowania  zlecanych  do opracowania dokumentacji projektowych, prace studialnych, koncepcji , projektów  budowlanych  i wykonawczych;

 organizowania  i uczestniczenia  w posiedzeniach, naradach, spotkaniach Zespołu Oceny Przedsięwzięć Inwestycyjnych (ZOPI);

 opracowania  wniosków o wydanie decyzji administracyjnych, w szczególności decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia, pozwoleń wodnoprawnych, zezwoleń na realizacje inwestycji drogowych, zgłoszeń wykonywania robót budowlanych oraz innych niezbędnych do rozpoczęcia procesu projektowania;

współpracy  z właściwymi organami w zakresie postępowania poprzedzającego wydanie decyzji wymienionych w poprzednim pkt;

 potwierdzania  kompletności przyjęcia pod względem zgodności z umową i specyfikacją istotnych warunków zamówienia składanych dokumentacji projektowych;

 sprawdzania  pod względem formalnym i merytorycznym faktur za opracowanie dokumentacji projektowej;

 przekazywania  protokolarnego  Wydziałowi Realizacji Inwestycji kompletnej  dokumentacji projektowej  wraz z dokumentami niezbędnymi do realizacji inwestycji;

 przekazuje protokolarnie dokumentację projektową bądź jej część komórkom organizacyjnym oraz wykonawcom realizującym na rzecz ZDiM zadania inwestycyjne;

 współpracy  z Miastem Lublin w zakresie spraw związanych z prawem do dysponowania nieruchomościami na cele budowlane oraz w zakresie przedkładania dokumentacji umożliwiającej składanie wniosków o dofinansowania inwestycji;

 analizy  wykorzystania środków finansowych przeznaczonych na realizacje zadań inwestycyjnych;

 współpracy  z Wydziałem Budżetu i Księgowości w zakresie realizacji finansowej poszczególnych zadań inwestycyjnych;

 współpracy  z właściwymi organami administracji państwowej, samorządowej i innymi jednostkami w zakresie pozyskiwania środków na finansowanie zadań realizowanych na drogach publicznych;

 koordynacji  spraw związanych  z zawieraniem porozumień zawieranych w trybie ustawy o drogach publicznych.

 

 

p_title