Wydział Ewidencji

Wydział Ewidencji

p_title

 

– wieloosobowe stanowisko pracy ds. ewidencji ulic –

Realizuje w szczególności zadania z zakresu:

prowadzenia ewidencji dróg publicznych i drogowych obiektów inżynierskich oraz jej bieżąca aktualizacja;

prowadzenia ewidencji dróg w zakresie książki drogi i obiektów inżynierskich oraz mapy techniczno-eksploatacyjnej przy wykorzystaniu posiadanej przez jednostkę sieciowej wersji oprogramowania, zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi oraz organami, służbami, instytucjami i podmiotami zewnętrznymi w zakresie uzyskiwania danych niezbędnych do prowadzenia ewidencji;

wprowadzania danych do systemu ewidencji dróg i ich bieżąca aktualizacja oraz weryfikacja na koniec każdego roku obrotowego;

gromadzenia danych i sporządzanie informacji o sieci drogowej i wykonywanie obowiązującej sprawozdawczości we współpracy z innymi komórkami;

udostępniania oraz wymiany posiadanych danych, w szczególności posiadanych danych z systemu ewidencji dróg i obiektów inżynierskich z innymi komórkami oraz z Wydziałami Urzędu Miasta Lublin między innymi w celu bieżącej aktualizacji i uzupełnienia systemów informatycznych prowadzonych przez te komórki;

prowadzenia we współpracy z innymi komórkami oraz Wydziałami Urzędu Miasta Lublin spraw związanych z kategoryzacją dróg publicznych;

przygotowania projektów uchwał dotyczących przebiegu dróg, zaliczania i pozbawiania kategorii dróg publicznych;

sporządzania informacji o drogach publicznych i przekazywania ich uprawnionym organom;

oznakowania ulic w zakresie ich nazewnictwa;

archiwizacji i ewidencji  przyjętej dokumentacji technicznej i powykonawczej infrastruktury drogowej.

 

– wieloosobowe stanowisko pracy ds. oceny stanu technicznego –

Realizuje w szczególności zadania z zakresu:

przeprowadzania okresowej kontroli i oceny stanu technicznego dróg i drogowych obiektów inżynierskich;

określania potrzeb dotyczących przebudowy, remontów, utrzymania i ochrony dróg i drogowych obiektów inżynierskich oraz udostępnianie ich  innym komórkom ;

udziału w odbiorach prac w pasie drogowym oraz  weryfikacja złożonej dokumentacji wykonawczych;

sporządzania harmonogramu przeglądów gwarancyjnych dróg i drogowych obiektów inżynierskich;

udziału w komisji przeglądów gwarancyjnych i odbiorów gwarancyjnych.

 

– wieloosobowe stanowisko pracy ds. gospodarki gruntami –

Realizuje w szczególności zadania z zakresu:

gospodarowania nieruchomościami zajętymi pod pasy drogowe w ramach posiadanego prawa do tych nieruchomości;

gospodarowania nieruchomościami, w ramach posiadanego prawa, w związku z wykonywanymi zadaniami dotyczącymi zarządzania drogami;

wnioskowania do Urzędu Miasta Lublin o regulację stanów prawnych gruntów zajętych pod drogi;

wnioskowania do Urzędu Miasta Lublin o dokonanie podziału lub scalenia i podziału nieruchomości lub połączenia działek ewidencyjnych;

uczestnictwa przy okazaniu granic nieruchomości w przypadku ich wznowienia, podziału nieruchomości, rozgraniczenia i ustalenia granic pasów drogowych, w tym do podpisywania protokołów granicznych;

współpracy z ośrodkami dokumentacji geodezyjno-kartograficznej w zakresie zadań realizowanych przez ZDiM.

 

 

 

p_title