Wydział Utrzymania i Remontów

Wydział Utrzymania i Remontów

p_title

tel. (81) 466 5780

 

– wieloosobowe stanowisko pracy ds. utrzymania –

Realizuje w szczególności zadania z zakresu:

przygotowywania propozycji planów rzeczowo-finansowych utrzymania dróg, drogowych obiektów inżynierskich, oznakowania, urządzeń organizacji ruchu, parkingów dla postoju pojazdów wykonujących przewozy drogowe, miejsc wykonywania kontroli ruchu i transportu drogowego;

 zapewnienia utrzymania nawierzchni dróg, chodników, drogowych obiektów inżynierskich, oznakowania, urządzeń organizacji ruchu, parkingów dla postoju pojazdów wykonujących przewozy drogowe, miejsc wykonywania kontroli ruchu i transportu drogowego;

 przygotowywania planów dotyczących infrastruktury drogowej dla potrzeb obronnych oraz wykonywania innych zadań na rzecz obronności kraju;

nadzoru nad zlecanymi  robotami interwencyjnymi, zabezpieczającymi i zapewniającymi utrzymanie dróg publicznych;

podejmowania działań w zakresie przeciwdziałania niszczeniu dróg przez ich użytkowników;

udziału w komisji odbiorów technicznych robót drogowych i związanych z drogowymi obiektami inżynierskimi;

udziału w komisji przekazywania pasów drogowych inwestorom zewnętrznym w oparciu o właściwe przepisy ustawy o drogach publicznych;

udziału w komisji przeglądów gwarancyjnych przyjętych do utrzymania dróg i drogowych obiektów inżynierskich;

udziału w komisji odbiorów robót obejmujących przywrócenie pasa drogowego (po zajęciu) do stanu pierwotnego;

udziału w prowadzonych sprawach odszkodowawczych z tytułu odpowiedzialności cywilnej wynikających ze stanu technicznego jezdni, chodników, obiektów inżynierskich i urządzeń bezpieczeństwa ruchu w zakresie działania ZDiM.

 

– wieloosobowe stanowisko pracy ds. remontów –

Realizuje w szczególności zadania z zakresu:

przygotowywania materiałów oraz udziału w opracowywaniu danych do projektu budżetu i planu dochodów i wydatków w zakresie remontów dróg, drogowych obiektów inżynierskich, oznakowania, urządzeń organizacji ruchu, parkingów dla postoju pojazdów wykonujących przewozy drogowe, miejsc wykonywania kontroli ruchu i transportu drogowego;

przygotowywania dokumentacji projektowej w zakresie remontów ulic, drogowych obiektów inżynierskich, oznakowania, urządzeń organizacji ruchu, parkingów dla postoju pojazdów wykonujących przewozy drogowe, miejsc wykonywania kontroli ruchu i transportu drogowego;

przygotowywania spraw formalno-prawnych dotyczących remontów;

pełnienia nadzoru inwestorskiego nad robotami z zakresu remontów;

prowadzenia sprawozdawczości z zakresu wykonywanych robót;

udziału w przeglądach gwarancyjnych i pogwarancyjnych nadzorowanych robót;

udziału w prowadzonych sprawach odszkodowawczych z tytułu odpowiedzialności cywilnej w zakresie działania ZDiM.

 

– wieloosobowe stanowisko pracy ds. oczyszczania –

Realizuje w szczególności zadania z zakresu:

nadzoru nad utrzymaniem letniego i zimowego oczyszczania dróg w zakresie zawieranych umów;

współpracy z Policją, Strażą Miejską, Wydziałem Bezpieczeństwa Mieszkańców i Zarządzania Kryzysowego oraz innymi jednostkami organizacyjnymi Miasta Lublin w celu zapewnienia bezpieczeństwa na drogach;

gromadzenia informacji o prognozach pogody w celu określania potrzeb dotyczących letniego i zimowego oczyszczania dróg;

√  udziału w prowadzonych sprawach odszkodowawczych z tytułu odpowiedzialności cywilnej w zakresie działania ZDiM.

 

– wieloosobowe stanowisko pracy ds. zieleni –

Realizuje w szczególności zadania z zakresu:

utrzymywania zieleni przydrożnej, w tym nasadzeń i usuwania drzew oraz krzewów;

nadzoru nad konserwacją i remontami, umożliwiającymi bieżące utrzymaniem zieleni miejskiej w zakresie zawieranych umów;

  sporządzania wniosków do Wydziału Ochrony Środowiska Miasta i Państwowej Służby Ochrony Zabytków o wydanie decyzji na usuwanie drzew z pasów drogowych;

sporządzania wieloletnich planów rozwoju zieleni;

  przygotowywania materiałów dotyczących zamówień publicznych związanych z zakładaniem i pielęgnacją zieleni w ramach zadań ZDiM;

opiniowania dokumentacji w zakresie zieleni towarzyszącej remontowanym, modernizowanym i budowanym trasom komunikacyjnym w ramach zadań realizowanych przez ZDiM;

  prowadzenia rejestru drzew wycinanych;

prowadzenia rejestru drzew stanowiących rekompensatę za wycięte drzewa;

  wykonywania projektów obsadzeń rekompensujących wynikających z decyzji Wydziału Ochrony Środowiska Miasta;

prowadzenia działań na rzecz ochrony zieleni w pasie drogowym, w szczególności:

a) uzgadniania zakresu zajęcia terenu zieleni i sposobu odtworzenia go po zakończeniu prac budowlanych, a także wyegzekwowania prawidłowego odtworzenia terenu,
b) opiniowania lokalizacji projektowanych urządzeń podziemnych i nadziemnych w pasie drogowym w sąsiedztwie drzew

przygotowania materiałów (w tym fotograficznych i merytorycznych) dotyczących planowanych oraz realizowanych prac w zakresie zieleni dla potrzeb promocji i informacji publicznej;

√  udziału w prowadzonych sprawach odszkodowawczych z tytułu odpowiedzialności cywilnej w zakresie działania ZDiM.

 

– wieloosobowe stanowisko pracy pogotowie drogowe –

Realizuje w szczególności zadania z zakresu:

bieżącego patrolowania i monitorowania pasów drogowych pod kątem bezpieczeństwa ich użytkowników;

doraźnego zabezpieczania zagrożeń w ruchu drogowym oraz informowania o zagrożeniach właściwych instytucji;

informowania właścicieli uzbrojenia podziemnego o uszkodzeniach i awariach w granicach pasa drogowego;

gromadzenia informacji o zaistniałych zagrożeniach i przyjmowania zgłoszeń;

współpracy z Policją, Strażą Miejską, Wydziałem Bezpieczeństwa Mieszkańców i Zarządzania Kryzysowego oraz innymi jednostkami organizacyjnymi Miasta Lublin w celu zapewnienia bezpieczeństwa i porządku w ruchu drogowym.

 

– wieloosobowe stanowisko pracy ds. odszkodowań –

Realizuje w szczególności zadania z zakresu:

prowadzenia  spraw odszkodowawczych z tytułu odpowiedzialności cywilnej wynikających ze stanu technicznego ulic;

rozpatrywania złożonych wniosków w sprawie odszkodowań;

dokonywania wizji w terenie;

kompletowania i przekazywania materiałów do ubezpieczyciela;

kompletowania i przekazywania materiałów do podmiotów odpowiedzialnych za stan ulic zgodnie z zawartymi umowami;

prowadzenia  korespondencji w zakresie prowadzonych spraw odszkodowawczych z tytułu odpowiedzialności cywilnej wynikających ze stanu technicznego;

współpracy z radcami prawnymi w zakresie prowadzonych spraw.

 

p_title