Zastępca Dyrektora ds. Zarządzania i Utrzymania

Zastępca Dyrektora ds. Zarządzania i Utrzymania

p_title

mgr inż. Adam Borowy

Zastępca Dyrektora ds. Zarządzania i Utrzymania

tel: ( 81 ) 466 57 00

fax: ( 81 ) 466 57 01

email: drogi@zdm.lublin.eu

1. Kieruje, koordynuje i sprawuje bieżący nadzór nad realizacją zadań w zakresie utrzymania dróg oraz zarządzania nimi, a w szczególności:

nadzoruje utrzymanie ulic, drogowych obiektów inżynierskich oraz urządzeń organizacji ruchu,

nadzoruje oczyszczanie Miasta Lublin oraz utrzymanie zielenie w pasach drogowych,

nadzoruje realizację remontów dróg,

nadzoruje utrzymanie i remonty oświetlenia drogowego i sygnalizacji świetlnej oraz innych urządzeń elektrycznych i elektronicznych związanych z infrastrukturą drogową miasta oraz kanałów technologicznych,

nadzoruje system płatnego parkowania,

nadzoruje proces wydawania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego,

nadzoruje działania w zakresie koordynacji robót w pasach drogowych,

nadzoruje zapewnienie prowadzenia ewidencji ulic oraz zapewnienie kontroli stanu dróg,

nadzoruje gospodarowanie nieruchomościami zajętymi pod pasy drogowe w ramach posiadanego prawa do tych nieruchomości.

nadzoruje system roweru miejskiego,

nadzoruje terminowe przeprowadzanie przeglądów gwarancyjnych i pogwarancyjnych w ramach wykonanych remontów.

2. Zastępca Dyrektora ds. Zarządzania i Utrzymania sprawuje bezpośredni nadzór nad działalnością:

Wydziału Utrzymania i Remontów

Wydziału Utrzymania Oświetlenia i Sygnalizacji

Wydziału Parkowania

Wydziału Zajęcia Pasa Drogowego

Wydziału Ewidencji

p_title