Wydzial Kadr

Wydział Kadr

p_title

 

– wieloosobowe stanowisko pracy ds. kadr –

 Realizuje w szczególności zadania z zakresu:

√ prowadzenia spraw związanych z nawiązaniem, przebiegiem i rozwiązaniem stosunku pracy pracowników ZDiM;

√ prowadzenia akt osobowych pracowników;

 prowadzenia spraw dotyczących naboru na wolne stanowiska urzędnicze, w tym kierownicze stanowiska urzędnicze, a w szczególności:

  • przygotowania ogłoszeń o naborze na podstawie przedłożonego wniosku oraz opisu stanowiska pracy,
  • przygotowywania wniosków w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej,
  • przygotowywania formularzy i kwestionariuszy dla potrzeb naboru oraz informacji o wyniku naboru;

√ wyznaczania osób przyjętych do pracy w ZDiM do odbycia służby przygotowawczej oraz osób zobowiązanych do złożenia ślubowania;

√ koordynowania przeprowadzania służby przygotowawczej zatrudnionych pracowników oraz egzaminu kończącego tę służbę;

prowadzenia ewidencji oraz statystyki osobowej;

sporządzania dokumentacji dotyczącej awansowania, nagradzania oraz karania pracowników;

ustalania uprawnień do dodatków stażowych, nagród jubileuszowych, odpraw oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego pracowników;

ustalania uprawnień pracowników do urlopu wypoczynkowego i innych urlopów oraz zwolnień od pracy;

√  sporządzania dotyczącej urlopów pracowników, w szczególności macierzyńskich, wychowawczych i bezpłatnych;

przygotowania dokumentacji do planów urlopów;

prowadzenia rejestru pracowników przyjętych do pracy i rejestru pracowników zwolnionych;

poświadczania za zgodność z oryginałem dokumentów przedkładanych do akt osobowych;

przygotowywania dokumentacji dotyczącej świadczeń emerytalno-rentowych dla pracowników ZDiM;

wystawiania świadectw pracy i zaświadczeń o zatrudnieniu w ZDiM;

prowadzenia rejestru rencistów i emerytów ZDiM;

archiwizowania akt osobowych i dokumentacji zgodnie z Instrukcją kancelaryjną ZDiM i innymi przepisami obowiązującymi w tym zakresie;

prowadzenia spraw związanych ze szkoleniem oraz doskonaleniem zawodowym pracowników;

przeprowadzania kontroli przestrzegania dyscypliny pracy;

realizacji staży i praktyk oraz współpracy z Urzędami Pracy w zakresie polityki kadrowej;

koordynowania spraw związanych z przeprowadzaniem ocen okresowych pracowników w zakresie monitorowania stanu realizacji tego obowiązku;

sporządzania statystyk i sprawozdań do GUS w zakresie realizowanych zadań;

podejmowania działań dotyczących oświadczeń o prowadzeniu działalności gospodarczej złożonych przez osoby zobowiązane przepisami prawa, po ocenie przez pracodawcę charakteru działalności – zgodnie z art. 30 i 31 ustawy o pracownikach samorządowych;

prowadzenia wykazu osób zobowiązanych do składania oświadczeń majątkowych Prezydentowi;

prowadzenia ewidencji czasu pracy pracowników;

prowadzenia spraw związanych z pomocą socjalną dla pracowników i ich rodzin oraz innych osób uprawnionych, zgodnie z ustalonym w tym zakresie, w drodze odrębnego zarządzenia regulaminem;

rejestrowania i wydawania delegacji służbowych oraz prowadzenia rejestru wyjazdów służbowych.

 

p_title