Wydział Utrzymania Oświetlenia i Sygnalizacji

Wydział Utrzymania Oświetlenia i Sygnalizacji

p_title

 

– wieloosobowe stanowisko pracy ds. utrzymania i remontów oświetlenia –

Realizuje w szczególności zadania z zakresu:

nadzoru i kontroli nad eksploatacją i funkcjonowaniem  oświetlenia drogowego (ulic, skwerów, parków itp.), oświetlenia przejść podziemnych i tuneli oraz iluminacji obiektów;

nadzoru i kontroli nad pracami związanymi z remontami realizowanymi przez ZDiM w zakresie oświetlenia drogowego, oświetlenia przejść podziemnych i tuneli oraz iluminacji obiektów;

udziału w rozpatrywaniu skarg i wniosków dotyczących funkcjonowania oświetlenia;

opiniowania wniosków o przyłączenie oświetlenia do sieci finansowanej z budżetu Miasta Lublin oraz wydawaniem warunków dla projektów oświetleniowych;

uzgadniania dokumentacji projektowych planowanych inwestycji związanych z budową lub przebudową miejskiej sieci oświetleniowej;

udziału w odbiorach technicznych inwestycji dotyczących oświetlenia i iluminacji włączanych do sieci finansowanej z budżetu Miasta Lublin;

współpracy z PGE Dystrybucja S.A. oraz przedsiębiorstwami energetycznymi zajmującymi się obrotem energią elektryczną w zakresie utrzymania, eksploatacji, remontów oraz rozwoju systemu oświetlenia Miasta;

udziału w przeglądach gwarancyjnych i pogwarancyjnych.

 

– wieloosobowe stanowisko pracy ds. utrzymania i remontów sygnalizacji –

Realizuje w szczególności zadania z zakresu:

nadzoru i kontroli nad eksploatacją i funkcjonowaniem ulicznych sygnalizacji świetlnych oraz innych urządzeń elektrycznych i elektronicznych związanych  z infrastrukturą drogową miasta;

nadzoru i kontroli nad pracami związanymi z remontami ulicznych sygnalizacji świetlnych oraz innych urządzeń elektrycznych i elektronicznych związanych  z infrastrukturą drogową miasta;

nadzoru i kontroli nad eksploatacją oraz remontami kanałów technologicznych;

opracowywania warunków technicznych branży elektrycznej dla projektów sygnalizacji świetlnej;

opracowywania warunków technicznych dla projektów budowy lub przebudowy urządzeń elektrycznych i elektronicznych związanych z infrastrukturą drogową miasta oraz projektów kanałów technologicznych;

prowadzenia analiz poprawności działania sygnalizacji świetlnych i opracowywania propozycji usprawnień w tym zakresie;

  uzgadniania  dokumentacji projektowych planowanych inwestycji związanych z budową lub przebudową ulicznych sygnalizacji świetlnych, innych urządzeń elektrycznych i elektronicznych związanych z infrastrukturą drogową miasta, kanałów technologicznych;

udziału w odbiorach technicznych inwestycji i remontów dotyczących sygnalizacji świetlnych innych urządzeń elektrycznych i elektronicznych związanych z infrastrukturą drogową miasta oraz kanałów technologicznych;

udziału w rozpatrywania skarg i wniosków dotyczących funkcjonowania sygnalizacji świetlnych;

prowadzenia ewidencji zgłoszeń awarii sygnalizacji świetlnej oraz innych urządzeń elektrycznych i elektronicznych związanych z infrastrukturą drogową miasta;

współpracy z Policją i Strażą Miejską w celu zapewnienia bezpieczeństwa w ruchu drogowym;

udziału w przeglądach gwarancyjnych i pogwarancyjnych.

 

p_title