Wybory

Zajęcie pasa drogowego na materiały wyborcze komitetów wyborczych

p_title

Komitety wyborcze składają wnioski na zajęcie pasa drogowego do Zarządu Dróg i Mostów w Lublinie zgodnie z art. 40 ust. 1, 2 pkt. 3 oraz ust. 6 ustawy o drogach publicznych o treści:

Art. 40. 1. Zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg wymaga zezwolenia zarządcy drogi, w drodze decyzji administracyjnej.

6. Opłatę za zajęcie pasa drogowego w celu, o którym mowa w ust. 2 pkt 3, ustala się jako iloczyn liczby metrów kwadratowych powierzchni pasa drogowego zajętej przez rzut poziomy urządzenia obcego innego niż wymienione w ust2 pkt 2 albo powierzchni reklamy, liczby dni zajmowania pasa drogowego i stawki opłaty za zajęcie 1 m2 pasa drogowego.

Obecnie opłata za zajęcie pasa drogowego w związku z ekspozycją reklam wyborczych wynosi dla wszystkich kategorii dróg 1,15 zł/m2/dobę przy czym liczona jest rzeczywista powierzchni reklamowa, a więc w przypadku reklamy obustronnej powierzchnię mnożymy 2 razy.

Do opłaty jw. doliczana jest również opłata za posadowienie reklam w wysokości 0,23 zł/m2/dobę na drogach wojewódzkich oraz 0,12 zł/m2/dobę na drogach gminnych i powiatowych.

Zgodnie z art. 40 ust. 12. ustawy o drogach publicznych za zajęcie pasa drogowego:

– zarządca drogi wymierza, w drodze decyzji administracyjnej, karę pieniężną w wysokości 10-krotności opłaty nominalnej.

Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie opracował i udostępnił listę lokalizacji, w których mogą być eksponowane banery wyborcze. Ustawianie banerów poza lokalizacjami z przedmiotowej listy jest niedozwolone.

Do powyższej informacji dołączony został aktualny wniosek na zajęcie pasa drogowego w związku z umieszczaniem banerów wyborczych w pasach drogowych lubelskich ulic.

Załączniki:

Wniosek o zajęcie pasa drogowego w związku z prowadzeniem kampanii wyborczej.pdf

Możliwe lokalizacje materiałów wyborczych w pasie drogowym na terenie miasta Lublin – wybory samorządowe 2024
 

Informacja:
 
Na mapach zawierających możliwe lokalizacje materiałów wyborczych w pasach drogowych symbolicznie kolorem niebieskim zaznaczono obszar.
Zarząd Dróg i Mostów informuje, że dopuszcza lokalizację materiałów wyborczych także w pasie drogowym obok tego symbolicznego oznaczenia.

p_title