ssp archwum zakładowwego

Archiwum Zakładowep_title

– samodzielne stanowisko pracy ds. archiwum zakładowego –

Realizuje w szczególności zadania z zakresu:

koordynowania czynności kancelaryjnych w zakresie właściwego postępowania z dokumentacją wytworzoną w ZDiM;

nadzorowania prawidłowości stosowania przepisów instrukcji kancelaryjnej, rzeczowego wykazu akt i zasad archiwizacji w ZDiM;

przejmowania dokumentacji z komórek organizacyjnych i samodzielnych stanowisk pracy do archiwum zakładowego ZDiM;

przechowywania i zabezpieczenia w archiwum zakładowym ZDiM przejętej dokumentacji oraz prowadzenia jej ewidencji;

porządkowania dokumentacji przyjętej na stan archiwum zakładowego, pochodzącej z lat poprzednich, tworzącej osobny zbiór archiwalny (dokumentacja odziedziczona), znajdującej się w stanie nieuporządkowanym;

inicjowania brakowania dokumentacji niearchiwalnej, udziału w komisyjnym jej brakowaniu oraz przekazywania wybranej dokumentacji na zniszczenie lub makulaturę;

prowadzenie kwerend w dokumentacji archiwum zakładowego;

udostępniania i wypożyczania akt z archiwum zakładowego ZdiM;

przekazywania materiałów archiwalnych do archiwum państwowego;

doradzania w zakresie właściwego postępowania z dokumentacją;

sporządzania i przedkładania rocznych sprawozdań z działalności i stanu dokumentacji w archiwum zakładowym;

stałej współpracy z archiwum państwowym w zakresie powstających materiałów archiwalnych;

wdrażania elektronicznego systemu obiegu dokumentów, ustalania standardów i procedur dotyczących jego eksploatacji przez użytkowników, opracowywania i udostępniania wzorów formularzy oraz prowadzenia ich wykazu;

aktualizacji przepisów kancelaryjno-archiwalnych w elektronicznym systemie obiegu dokumentów.

 

p_title