ssp audyt

Audyt

p_title

– samodzielne stanowisko pracy ds. audytu –

Realizuje w szczególności zadania z zakresu:

planowania audytu wewnętrznego oraz opracowywania programów zadań audytowych;

ustalania obszarów ryzyka w zakresie działań ZDiM;

przygotowywania i przeprowadzania audytu wewnętrznego;

przeprowadzania przeglądów wstępnych i analizy ryzyka w zadaniach audytowych;

przygotowywania analiz z zadań audytowych;

monitorowania realizacji zaleceń oraz przeprowadzania czynności sprawdzających z ich wykonania;

wykonywania i dokumentowania czynności audytowych;

wykonywania czynności doradczych, w tym składania Dyrektorowi wniosków mających na celu usprawnienie funkcjonowania ZDiM;

prowadzenia oceny systemu gromadzenia środków publicznych i dysponowania nimi oraz gospodarowania mieniem, a także efektywności i gospodarności zarządzania finansowego;

dokonywania oceny efektywności i skuteczności systemów zarządzania i kontroli, polegające na ocenie prowadzonej działalności z przepisami prawa i obowiązującymi procedurami wewnętrznymi, zarządzania ryzykiem i kierowania ZDiM;

działania związanego z oceną przestrzegania zasady celowości i oszczędności w dokonywaniu wydatków, uzyskiwania możliwie najlepszych efektów w ramach posiadanych środków oraz przestrzegania terminów realizacji zadań i zaciągniętych zobowiązań;

prowadzenia sprawozdawczości związanej z planowanymi i przeprowadzonymi audytami.

p_title