Wydział Realizacji Inwestycji

Wydział Realizacji Inwestycji

p_title

 

– wieloosobowe stanowisko pracy ds. kierowania projektami inwestycji –

Realizuje w szczególności zadania z zakresu:

koordynowania   sporządzania   dokumentacji   projektowej   i   formalnoprawnej do zleceń i przetargów na planowane projekty inwestycyjne;

√ przygotowywania   harmonogramu   realizacji   inwestycji,   przeprowadzania analizy  ryzyka oraz  opracowywania działań  zapobiegawczych  i  naprawczych w celu zapewnienia właściwego zarządzania projektem;

√ bieżącego monitorowania  i  kontroli  realizacji  projektów  inwestycyjnych oraz podejmowania   działań   zapobiegawczych   w   sytuacjach   zagrażających właściwemu przebiegowi realizowanych procesów;

√ kierowania procesem realizacji projektów inwestycyjnych w celu zapewnienia ich wykonania zgodnie z zawartymi umowami;

√ koordynowania   i   nadzoru   nad   rozliczaniem  realizowanych   inwestycji   oraz zapewnienia zgodności  ponoszonych wydatków ze środkami  przeznaczonymi na dane zadanie w planie finansowym;

√ współpracy   z   administracją   samorządową   oraz   rządową,   instytucjami zarządzającymi   i pośredniczącymi   dla   programów  finansowanych   z   funduszy pomocowych w  ramach przygotowywania,   realizacji,  prawidłowego wdrażania, rozliczania   i sprawozdawczości   projektów   inwestycyjnych   oraz   efektywnego wykorzystania   szans   rozwojowych   wynikających   z   członkostwa   w   Unii Europejskiej;

√ udziału   w   zespołach   powołanych   przez   Prezydenta   do   przygotowania, wdrażania   i rozliczania   projektów  inwestycyjnych   finansowanych   z   krajowych i zagranicznych bezzwrotnych źródeł finansowania;

√ uczestnictwa w przekazywaniu terenu budowy wykonawcom;

√ opracowywania informacji dotyczących postępu robót inwestycyjnych;

przeciwdziałania niekorzystnym przeobrażeniom środowiska mogącym powstać lub powstającym w następstwie budowy lub utrzymania dróg;

√ udziału w przeglądach gwarancyjnych i pogwarancyjnych nadzorowanych robót.

 

– wieloosobowe stanowisko pracy ds. realizacji inwestycji w zakresie branży sanitarnej –

Realizuje w szczególności zadania z zakresu:

√ nadzoruje realizowane przez ZDiM inwestycje;

√ nadzoruje wydatkowanie środków  finansowych,  w  tym przeprowadza stałą analizę kosztów i wydatków finansowych dotyczących realizowanych inwestycji;

√ prowadzi sprawy dotyczące merytorycznego sprawdzania faktur za wykonane zadania i rozlicza zadania inwestycyjne;

√ sporządza projekty umów na realizację infrastruktury dla inwestycji wspólnych;

√ przygotowuje   analizy,   sprawozdania   finansowe   z   realizacji   zadań inwestycyjnych;

√ współpracuje z Wydziałem Zamówień Publicznych w sprawach o udzielenie zamówienia publicznego;

√ sprawdza jakość wykonywanych robót i wbudowywanych wyrobów budowlanych, a w szczególności zapobiega zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie;

√ bierze udział w odbiorach końcowych zadań realizowanych przez ZDiM;

√ przyjmuje   protokoły   odbioru   końcowego   oraz   sprawdza   je   pod  względem zgodności z dokumentami dotyczącymi rozliczenia za wykonane roboty;

√ analizuje dokumentację techniczną oraz inne dokumenty obiektu przewidziane do nadzoru inwestorskiego pod względem kompletności i jakości opracowania;

√ reprezentuje inwestora na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji w szczególności z dokumentacją techniczną, pozwoleniem na budowę, prawem budowlanym oraz zasadami wiedzy technicznej;

√ przekazuje teren budowy wykonawcom;

bierze udział w przeglądach gwarancyjnych i pogwarancyjnych nadzorowanych robót.

 

– wieloosobowe stanowisko pracy ds. realizacji inwestycji w zakresie branży elektrycznej –

Realizuje w szczególności zadania z zakresu:

nadzoruje realizowane przez ZDiM inwestycje;

√ nadzoruje wydatkowanie środków  finansowych,  w  tym przeprowadza stałą analizę kosztów i wydatków finansowych dotyczących realizowanych inwestycji;

√ prowadzi sprawy dotyczące merytorycznego sprawdzania faktur za wykonane zadania i rozlicza zadania inwestycyjne;

√ sporządza projekty umów na realizację infrastruktury dla inwestycji wspólnych;

√ przygotowuje   analizy,   sprawozdania   finansowe   z   realizacji   zadań inwestycyjnych;

√ współpracuje z Wydziałem Zamówień Publicznych w sprawach o udzielenie zamówienia publicznego;

√ sprawdza   jakość   wykonywanych   robót   i   wbudowywanych   wyrobów budowlanych,   a   w   szczególności   zapobiega   zastosowaniu   wyrobów budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie;

√ bierze udział w odbiorach końcowych zadań realizowanych przez ZDiM;

√ przyjmuje   protokoły   odbioru   końcowego   oraz   sprawdza   je   pod  względem zgodności z dokumentami dotyczącymi rozliczenia za wykonane roboty;

√ analizuje   dokumentację   techniczną   oraz   inne   dokumenty   obiektu przewidziane do nadzoru  inwestorskiego pod względem kompletności   i jakości opracowania;

√ reprezentuje inwestora na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji w szczególności z dokumentacją techniczną, pozwoleniem na budowę, prawem budowlanym oraz zasadami wiedzy technicznej;

√ przekazuje teren budowy wykonawcom;

bierze udział w przeglądach gwarancyjnych i pogwarancyjnych nadzorowanych robót.

 

– wieloosobowe stanowisko pracy ds. realizacji inwestycji w zakresie branży drogowej –

Realizuje w szczególności zadania z zakresu:

√ nadzoruje realizowane przez ZDiM inwestycje;

√ nadzoruje wydatkowanie środków  finansowych,  w  tym przeprowadza stałą analizę kosztów i wydatków finansowych dotyczących realizowanych inwestycji;

√ prowadzi sprawy dotyczące merytorycznego sprawdzania faktur za wykonane zadania i rozlicza zadania inwestycyjne;

√ sporządza projekty umów na realizację infrastruktury dla inwestycji wspólnych;

√ przygotowuje   analizy,   sprawozdania   finansowe   z   realizacji   zadań inwestycyjnych;

√ współpracuje z Wydziałem Zamówień Publicznych w sprawach o udzielenie zamówienia publicznego;

√ sprawdza   jakość   wykonywanych   robót   i   wbudowywanych   wyrobów budowlanych,   a   w   szczególności   zapobiega   zastosowaniu   wyrobów budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie;

√ bierze udział w odbiorach końcowych zadań realizowanych przez ZDiM;

√ przyjmuje   protokoły   odbioru   końcowego   oraz   sprawdza   je   pod  względem zgodności z dokumentami dotyczącymi rozliczenia za wykonane roboty;

√ analizuje   dokumentację   techniczną   oraz   inne   dokumenty   obiektu przewidziane do nadzoru  inwestorskiego pod względem kompletności   i jakości opracowania;

√ reprezentuje inwestora na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji w szczególności z dokumentacją techniczną, pozwoleniem na budowę, prawem budowlanym oraz zasadami wiedzy technicznej;

√ przekazuje teren budowy wykonawcom;

bierze udział w przeglądach gwarancyjnych i pogwarancyjnych nadzorowanych robót.

 

– wieloosobowe stanowisko pracy ds. architektury przestrzeni –

Realizuje w szczególności zadania z zakresu:

      √ przeciwdziałania niekorzystnym przeobrażeniom środowiska mogącym powstać w następstwie budowy lub utrzymania dróg;

√ przeprowadza analizy wpływu realizowanych inwestycji na środowisko i architekturę krajobrazu;

√ wnioskuje do budżetu wprowadzenia zadań przeciwdziałających niekorzystnym przeobrażeniom środowiska;

√ bierze udział w odbiorach końcowych zadań realizowanych przez ZDiM w Lublinie;

√ opiniuje dokumentacje w zakresie kolizji projektowanych inwestycji z zielenią istniejącą oraz projekty zieleni dla przewidywanych inwestycji;

√ prowadzi postępowania w sprawie o usunięcie drzew lub krzewów oraz nadzoruje realizację decyzji wydanych w postępowaniach administracyjnych.

 

p_title