Wydział Administracji

Wydział Administracji

p_title

tel. (81) 466 5720

 

– wieloosobowe stanowisko pracy ds. administracyjnych, archiwum i transportu –

Realizuje w szczególności zadania z zakresu:

określania potrzeb, organizacji i realizacji zakupów towarów i usług związanych z utrzymaniem i funkcjonowaniem ZDiM, w szczególności zaopatrzenia w sprzęt biurowy, materiały biurowe, literaturę fachową, materiały eksploatacyjne dla drukarek, kserokopiarek i faksów;

planowania oraz monitorowania kosztów administrowania;

udziału w inwentaryzacji;

nadzoru merytorycznego i formalnego nad prawidłowością wykonywania umów na usługi pozostające w zakresie zadań prowadzonych przez Wydział Administracji;

kontrolowania ilościowego i jakościowego zakupionych materiałów, prowadzenia reklamacji;

zarządzania składnikami majątkowymi stanowiącymi wyposażenie ZDiM, w szczególności w zakresie ich oznakowania, rozmieszczania, przemieszczania, użyczania, przekazywania i likwidacji;

prowadzenia ewidencji ilościowej i ilościowo-wartościowej składników majątkowych ZDiM;

prowadzenia ewidencji odzieży i obuwia roboczego oraz środków ochrony indywidualnej oraz naliczanie ekwiwalentu pieniężnego za pranie we własnym zakresie odzieży roboczej;

organizacji i prowadzenia gospodarki magazynowej;

prowadzenia całości spraw związanych z administrowaniem pomieszczeniami będącymi w użytkowaniu ZDiM, w tym zapewnienia dozoru i porządku, nadzoru nad utrzymaniem czystości;

nadzoru nad zabezpieczeniem mienia ZDiM przed pożarem, kradzieżą i innego rodzaju zniszczeniem;

nadzoru nad stanem oraz terminami legalizacji bądź wymiany urządzeń przeciwpożarowych w pomieszczeniach użytkowanych przez ZDiM;

organizacji transportu wewnętrznego i zewnętrznego na potrzeby ZDiM;

gospodarowania samochodami służbowymi, nadzoru w zakresie terminowych przeglądów okresowych i rejestracyjnych;

nadzoru nad prawidłowym wykorzystaniem służbowych środków transportu;

zapewnienia ubezpieczenie mienia ZDiM;

obsługi sekretariatu Dyrektora i Zastępców Dyrektora;

zapewnienia sprawnego przepływu informacji w ZDiM;

prowadzenia terminarza spotkań i obsługi spotkań Dyrektora i Zastępców Dyrektora;

obsługi sekretarskiej narad i konferencji organizowanych przez ZDiM;

prowadzenia obsługi interesantów;

obsługi kancelaryjnej ZDiM, w tym:

-) przyjmowania, rozdziału i wysyłania korespondencji oraz prowadzenia rejestrów przesyłek przychodzących i wychodzących;

-) prowadzenia ewidencji pieczęci urzędowych, pieczęci imiennych i innych stempli, zamawianie pieczęci, prowadzenie ich ewidencji oraz depozytu pieczęci wycofanych z użycia;

-) nadzorowania prawidłowości stosowania przepisów instrukcji kancelaryjnej, rzeczowego wykazu akt i zasad archiwizacji;

prowadzenia archiwum zakładowego lub zakładowej składnicy akt;

wdrażania elektronicznego systemu obiegu dokumentów, ustalania standardów i procedur dotyczących jego eksploatacji przez użytkowników, opracowywania i udostępniania wzorów formularzy oraz prowadzenia ich wykazu;

ustalania uprawnień dostępu do danych w elektronicznym systemie obiegu dokumentów;

wdrażania i zapewnienia funkcjonowania systemu kontroli zarządczej w ZDiM;

prowadzenia ewidencji, gospodarki i zabezpieczenia druków ścisłego zarachowania.

 

 

– wieloosobowe stanowisko pracy ds. informatyki –

Realizuje w szczególności zadania z zakresu:

informatyzacji ZDiM, opracowywania i realizacji projektów informatycznych;

utrzymywania sprawności i standaryzacji sieci informatycznej, sprzętu komputerowego oraz oprogramowania;

zapewnienia ciągłości pracy serwerów, dostępu do sieci transmisji danych, usług sieciowych;

administrowania siecią komputerową i systemami informatycznymi;

nadzoru nad obsługą systemu informatycznego;

współpracy z Miastem Lublin w zakresie wymiany danych i dostępów;

obsługi i administrowania stron internetowych ZDiM;

opracowywania i wdrażania standardów obsługi systemów i programów informatycznych;

zapewnienia legalności oprogramowania;

zapewnienia ochrony systemów i sieci teleinformatycznych, w których są wytwarzane, przetwarzane, przechowywane lub przekazywane informacje niejawne;

archiwizowania systemów;

wykonywania na serwerach dziennych kopii bezpieczeństwa przetwarzanych danych oraz archiwizowanie i przechowywanie ich na serwerach w sposób trwały;

kontroli dostępu do wytwarzanych, przetwarzanych, przechowywanych w systemach i sieciach informatycznych informacji niejawnych oraz ich kryptograficznej ochrony;

podejmowania niezbędnych działań w przypadku wykrycia naruszeń zabezpieczeń systemów i sieci teleinformatycznych, w których wytwarzane są informacje stanowiące tajemnicę służbową

p_title