Wydział Administracji

Wydział Administracji

p_title

tel. (81) 466 5720, 466 5721, 466 5700, 466 5714, 466 5799

 

– wieloosobowe stanowisko pracy ds. administracyjnych –

Realizuje w szczególności zadania z zakresu:

 • określania potrzeb, organizacji i realizacji zakupów towarów i usług związanych
  z utrzymaniem i funkcjonowaniem ZDiM;

 • planowania oraz monitorowania kosztów administrowania;udziału w inwentaryzacji;

 • nadzoru merytorycznego i formalnego nad prawidłowością wykonywania umów na usługi pozostające w zakresie zadań prowadzonych przez Wydział Administracji;

 • kontrolowania ilościowego i jakościowego zakupionych materiałów, prowadzenia reklamacji;

 • zarządzania składnikami majątkowymi stanowiącymi wyposażenie ZDiM, w szczególności w zakresie ich oznakowania, rozmieszczania, przemieszczania, użyczania, przekazywania i likwidacji;

 • prowadzenia ewidencji ilościowej i ilościowo-wartościowej składników majątkowych ZDiM;

 • prowadzenia ewidencji odzieży i obuwia roboczego oraz środków ochrony indywidualnej oraz naliczanie ekwiwalentu pieniężnego za pranie we własnym zakresie odzieży roboczej;

 • prowadzenia ewidencji, gospodarki i zabezpieczenia druków ścisłego zarachowania;

 • organizacji i prowadzenia gospodarki magazynowej;

 • prowadzenia całości spraw związanych z administrowaniem pomieszczeniami będącymi w użytkowaniu ZDiM, w tym zapewnienia dozoru, porządku i nadzoru nad utrzymaniem czystości;

 • nadzoru nad zabezpieczeniem mienia ZDiM przed pożarem, kradzieżą i innego rodzaju utratą i zniszczeniem;

 • nadzoru nad stanem oraz terminami legalizacji bądź wymiany urządzeń przeciwpożarowych w pomieszczeniach użytkowanych przez ZDiM;

 • zapewnienia ubezpieczenia mienia ZDiM;

 • obsługi sekretariatu Dyrektora i Zastępców Dyrektora;

 • zapewnienia sprawnego przepływu informacji w ZDiM;

 • prowadzenia terminarza spotkań i obsługi spotkań Dyrektora i Zastępców Dyrektora;

 • obsługi sekretarskiej narad i konferencji organizowanych przez ZDiM;

 • prowadzenia obsługi interesantów;

 • wdrażania i zapewnienia funkcjonowania systemu kontroli zarządczej w ZdiM;

 • obsługi kancelaryjnej ZDiM, w tym:

  • przyjmowania, rozdziału i wysyłania korespondencji oraz prowadzenia rejestrów przesyłek przychodzących i wychodzących,

  • zamawiania pieczęci urzędowych, pieczęci imiennych i innych stempli, prowadzenia ich ewidencji oraz prowadzenia depozytu pieczęci wycofanych z użycia;

 • organizacji transportu wewnętrznego i zewnętrznego na potrzeby ZDiM;

 • gospodarowania samochodami służbowymi, nadzoru w zakresie terminowych
  przeglądów okresowych i rejestracyjnych;
  nadzoru nad prawidłowym
  wykorzystaniem służbowych środków transportu;

 • obrony cywilnej.

– wieloosobowe stanowisko pracy kierowca –

 • wykonuje powierzone zadania związane z prowadzeniem i obsługi samochodów służbowych ZDiM.

– wieloosobowe stanowisko pracy ds. informatyki –

Realizuje w szczególności zadania z zakresu:

 • informatyzacji ZDiM, opracowywania i realizacji projektów informatycznych;

 • utrzymywania sprawności i standaryzacji sieci informatycznej, sprzętu komputerowego oraz oprogramowania;

 • zapewnienia ciągłości pracy serwerów, dostępu do sieci transmisji danych, usług sieciowych;

 • administrowania siecią komputerową i systemami informatycznymi;

 • nadzoru nad obsługą systemów informatycznych; w tym nadawanie uprawnień dostępu;

 • współpracy z Urzędem Miastem Lublin w zakresie wymiany danych i dostępów;

 • obsługi i administrowania stron internetowych ZDiM, w tym Biuletynu Informacji Publicznej;

 • opracowywania i wdrażania standardów obsługi systemów i programów informatycznych;

 • zapewnienia legalności oprogramowania;

 • zapewnienia ochrony systemów i sieci teleinformatycznych, w których są wytwarzane, przetwarzane, przechowywane lub przekazywane informacje niejawne;

 • archiwizowania systemów;

 • wykonywania na serwerach dziennych kopii bezpieczeństwa przetwarzanych danych oraz archiwizowanie i przechowywanie ich na serwerach w sposób trwały;

 • kontroli dostępu do wytwarzanych, przetwarzanych, przechowywanych w systemach i sieciach informatycznych informacji niejawnych oraz ich kryptograficznej ochrony;

 • podejmowania niezbędnych działań w przypadku wykrycia naruszeń zabezpieczeń systemów i sieci teleinformatycznych, w których wytwarzane są informacje stanowiące tajemnicę służbową

 

p_title