Wydział Administracji

Wydział Administracji

p_title

– wieloosobowe stanowisko pracy ds. administracyjnych –

Realizuje w szczególności zadania z zakresu:

określania potrzeb, organizacji i realizacji zakupów towarów i usług związanych z utrzymaniem i funkcjonowaniem ZDiM;

planowania oraz monitorowania kosztów administrowania;

udziału w inwentaryzacji;

nadzoru merytorycznego i formalnego nad prawidłowością wykonywania umów na usługi pozostające w zakresie zadań prowadzonych przez Wydział Administracji;

kontrolowania ilościowego i jakościowego zakupionych materiałów, prowadzenia reklamacji;

zarządzania składnikami majątkowymi stanowiącymi wyposażenie ZDiM, w szczególności w zakresie ich oznakowania, rozmieszczania, przemieszczania, użyczania, przekazywania i likwidacji;

prowadzenia ewidencji ilościowej i ilościowo-wartościowej składników majątkowych ZDiM;

prowadzenia ewidencji, gospodarki i zabezpieczenia druków ścisłego zarachowania;

organizacji i prowadzenia gospodarki magazynowej;

prowadzenia całości spraw związanych z administrowaniem pomieszczeniami będącymi w użytkowaniu ZDiM, w tym zapewnienia dozoru, porządku i nadzoru nad utrzymaniem czystości;

nadzoru nad zabezpieczeniem mienia ZDiM przed pożarem, kradzieżą i innego rodzaju utratą i zniszczeniem;

nadzoru nad stanem oraz terminami legalizacji bądź wymiany urządzeń przeciwpożarowych w pomieszczeniach użytkowanych przez ZDiM;

zapewnienia ubezpieczenia mienia ZDiM;

obsługi sekretariatu Dyrektora i Zastępców Dyrektora;

zapewnienia sprawnego przepływu informacji w ZDiM;

prowadzenia terminarza spotkań i obsługi spotkań Dyrektora i Zastępców Dyrektora;

obsługi sekretarskiej narad i konferencji organizowanych przez ZDiM;

prowadzenia obsługi interesantów;

wdrażania i zapewnienia funkcjonowania systemu kontroli zarządczej w ZDiM;

obsługi kancelaryjnej ZDiM, w tym:

  • przyjmowania, rozdziału i wysyłania korespondencji oraz prowadzenia rejestrów przesyłek przychodzących i wychodzących,
  • zamawiania pieczęci urzędowych, pieczęci imiennych i innych stempli, prowadzenia ich ewidencji oraz prowadzenia depozytu pieczęci wycofanych z użycia;

organizacji transportu wewnętrznego i zewnętrznego na potrzeby ZDiM;

gospodarowania samochodami służbowymi, nadzoru w zakresie terminowych przeglądów okresowych i rejestracyjnych;

nadzoru nad prawidłowym wykorzystaniem służbowych środków transportu;

obrony cywilnej.

 

– wieloosobowe stanowisko pracy kierowca –

wykonuje powierzone zadania związane z prowadzeniem i obsługi samochodów służbowych ZDiM.

 

– wieloosobowe stanowisko pracy ds. informatyki –

Realizuje w szczególności zadania z zakresu:

informatyzacji ZDiM, opracowywania i realizacji projektów informatycznych;

utrzymywania sprawności i standaryzacji sieci informatycznej, sprzętu komputerowego oraz oprogramowania;

zapewnienia ciągłości pracy serwerów, dostępu do sieci transmisji danych, usług sieciowych;

administrowania siecią komputerową i systemami informatycznymi;

nadzoru nad obsługą systemów informatycznych, w tym nadawanie uprawnień dostępu;

współpracy z Urzędem Miastem Lublin w zakresie wymiany danych i dostępów;

obsługi i administrowania stron internetowych ZDiM, w tym Biuletynu Informacji Publicznej;

opracowywania i wdrażania standardów obsługi systemów i programów informatycznych;

zapewnienia legalności oprogramowania;

zapewnienia ochrony systemów i sieci teleinformatycznych, w których są wytwarzane, przetwarzane, przechowywane lub przekazywane informacje niejawne;

archiwizowania systemów;

wykonywania na serwerach dziennych kopii bezpieczeństwa przetwarzanych danych oraz archiwizowanie i przechowywanie ich na serwerach w sposób trwały;

kontroli dostępu do wytwarzanych, przetwarzanych, przechowywanych w systemach i sieciach informatycznych informacji niejawnych oraz ich kryptograficznej ochrony;

podejmowania niezbędnych działań w przypadku wykrycia naruszeń zabezpieczeń systemów i sieci teleinformatycznych, w których wytwarzane są informacje stanowiące tajemnicę służbową.

 
p_title