10 – lecie Zarządu Dróg i Mostów w Lublinie

10 – lecie Zarządu Dróg i Mostów w Lublinie

1 lipca 2011r. na mocy uchwały nr 80/VIII/2011 Rady Miasta Lublin z dnia 31 marca 2011 roku, utworzony został Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie. Jako jednostka budżetowa za pomocą której Prezydent Miasta wykonuje swoje obowiązki zarządcy dróg publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 31 marca 1985r. o drogach publicznych oraz zarządcy dróg wewnętrznych określonych w statucie, środki finansowe na funkcjonowanie i realizację zadań otrzymuje z budżetu miasta ( środki własne gminy, dotacje unijne i krajowe ). W latach 2011 – 2020 wydatki poniesione na działalność Zarządu wyniosły ponad 2,4 miliarda zł, w tym na inwestycje ( budowę i przebudowę dróg ) ponad 1,8 miliarda zł., remonty dróg ponad 93 miliony oraz utrzymanie dróg ponad 408 milionów zł. Większość środków przeznaczonych na przygotowanie i realizację największych inwestycji pochodzi z dotacji zewnętrznych tj. ponad 76%, zaś środki własne w pozostałej części.
W dniu 21 czerwca 2021r. w Trybunale Koronnym odbyła się uroczysta gala podsumowująca 10 letnią działalność Zarządu Dróg i Mostów w Lublinie, na której medalami Prezydenta Miasta Lublin i z rąk Pana Prezydenta Krzysztofa Żuka, zostało uhonorowanych 30 pracowników. Obchody 10 – lecia otworzył Pan Kazimierz Pidek, Dyrektor Zarządu Dróg i Mostów w Lublinie, który w szerokim wystąpieniu podziękował za dotychczasową współpracę, przypomniał o wszystkich sukcesach związanych z dotychczas zrealizowanymi zadaniami, podkreślając jednocześnie o misji jaka spoczywa na Zarządzie Dróg i Mostów w Lublinie, służącej Miastu Lublin i jego Mieszkańcom.

Odznaczeni Pracownicy z Panem Prezydentem Krzysztofem Żukiem.

Liczy się praca zespołowa, drużyna wygrywa albo przegrywa w całości – powiedział Pan Prezydent Krzysztof Żuk, podkreślając, że sukces jaki został wypracowany na przestrzeni 10 – letniej działalności to zasługa i ciężka praca wszystkich pracowników. W tym też miejscu zaakcentował kluczowy udział oraz współpracę z Wydziałem Funduszy Europejskich Urzędu Miasta Lubin na czele z Panią Dyrektor Bernadettą Krzysztofik, której zaangażowanie oraz profesjonalizm pozwolił na pozyskanie środków unijnych będących znaczącym wsparciem dla licznych projektów realizowanych przez Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie.


Od lewej Pan Kazimierz Pidek Dyrektor Zarządu Dróg i Mostów w Lublinie, Pan Krzysztof Żuk Prezydent Miasta Lublin, Pani Bernadetta Krzysztofik Dyrektor Wydziału Funduszy Europejskich

Z okazji Jubileuszu 10-lecia powstania w uznaniu za wkład w utrzymanie i rozwój miejskiej infrastruktury drogowej, oraz zaangażowanie w pracę na rzecz Lublina i jego Mieszkańców, Zarząd Dróg i Mostów oraz Pan Dyrektor Kazimierz Pidek, otrzymali Medal Zasłużony dla Miasta Lublin.

Wręczenie Medalu Zasłużony dla Miasta Lublin

 

 

Żegnając zgromadzonych gości, Pan Prezydent złożył życzenia dalszych sukcesów w realizacji zadań statutowych.

10 lecie ZDiM – Prezentacja