Informacje

Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie

p_title

 

Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie jest gminną jednostką budżetową utworzoną na podstawie uchwały nr 80/VIII/2011 Rady Miasta Lublin z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie.
Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie działa w oparciu o:
1. Statut nadany uchwałą nr 80/VIII/2011 Rady Miasta Lublin z dnia 31 marca 2011 r.
w sprawie utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie (Obwieszczenie nr 45/XXXIX/2022 Rady Miasta Lublin z dnia 28 kwietnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie).
2. Zarządzenie nr 7/7/2015 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 1 lipca 2015 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Zarządu Dróg i Mostów w Lublinie (Obwieszczenie Prezydenta Miasta Lublin z dnia 24 czerwca 2020 r. z późn. zm. oraz 24/2/2023 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 3 lutego 2023r. – (tekst ujednolicony), Zarządzenie nr 46/10/2023 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 16 października 2023r. zmieniające zarządzenie nr 7/7/2015 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 1 lipca 2015r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Zarządu Dróg i Mostów w Lublinie.

 


shemorg

Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie działa również na podstawie powszechnie obowiązującego prawa, a w szczególności:
• ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych;
• ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;
• ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym;
• ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym;
• ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym;
• ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami;
• ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach;
• ustawy z dnia 16 grudnia 2005 r. o finansowaniu infrastruktury transportu lądowego;
• ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych.

 

Cel, zakres i zasady funkcjonowania

 

p_title